Huishoudelijk reglement

OVERZICHT WIJZIGINGEN EN MUTATIES REGLEMENT (klik hier om het reglement als PDF te openen)

Datum Artikel Vervangen pagina Wijziging/mutatie
Juni 2009 Gehele reglement Alle Algehele revisie Huishoudelijk Reglement
Juni 2019 Hoofdstuk 5 + 6 18 t/m 28 Gehele hoofdstukken 5 + 6 aangepast

 

 

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1             ALGEMENE BEPALINGEN
101     Begripsbepalingen
102     Geldigheid van bepalingen
103     Reglementen MLBB
104     Officiële MLBB-mededelingen
105     Bondsonderscheidingen

HOOFDSTUK 2             LIDMAATSCHAP
201     Toekennen van het lidmaatschap aan een vereniging
202     Toekennen van het lidmaatschap aan natuurlijke personen
203     Onderscheid tussen aangeslotenen
204     Administratieve handelingen bij het toekennen van het lidmaatschap
205     Einde lidmaatschap
206     Opgeven gegevens voor het ledenbestand
207     Overige bepalingen

HOOFDSTUK 3             FINANCIËN/GELDMIDDELEN
301     Begripsbepalingen
302     Vorderingen op de MLBB
303     Schulden aan de MLBB
304     Normen, vaststelling hoogte van de contributie
305     Verdere inkomsten
306     Hoofdelijke omslag
307     Verantwoordelijkheid voor gelden of eigendommen van de MLBB
308     Overnemen van een door een lidvereniging opgelegd royement
309     Controle op financiën

HOOFDSTUK 4             BONDSVERGADERINGEN/BONDSBESTUUR
Bondsvergadering
401     Organisatie van de Bondsvergadering
402     Toegang tot Bondsvergadering
403     Aanwijzing van afgevaardigden
404     Te behandelen onderwerpen
405     Bevoegdheden Bondsvergadering
406     Stemmingen
407     Notulen
408     Buitengewone Bondsvergadering

Bondsbestuur
409     Benoemen en aftreden
410     Beëindiging van het lidmaatschap van het Bondsbestuur
411     Taken van het Bondsbestuur
412     Taakomschrijving leden Bondsbestuur
413     Bestuursvergaderingen
414     Onderwerpen Bestuursvergaderingen
415     Geheimhouding

HOOFDSTUK 5             COMMISSIES
501     Soorten Commissies
502     Ingestelde permanente Commissies
503     Benoeming en ontslag van leden van Commissies
504     Notulen en verslagen
505     Werkwijze van Commissies
506     Verantwoordelijkheid
507     Kascontrolecommissie
508     Adviesraad
509     Reglementencommissie

HOOFDSTUK 6             TUCHTREGLEMENT
601     Algemeen
602     Strafbare handelingen
603     Tuchtmaatregelen
604     Procedure, behandeling van een klacht
605     Rechtsgang in tweede instantie, (in beroep gaan)
606    Herziening
607    Gratie
608    Tenuitvoerlegging van tuchtmaatregelen

HOOFDSTUK 7             SLOTBEPALINGEN
701 Niet voorziene gevallen
702 Inwerkingtreding

Aanhangsel bij het Huishoudelijk Reglement:
Overzicht administratiekosten en geldelijke boetes

 

HOOFDSTUK 1     ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 101        Begripsbepalingen
Dit reglement neemt de begripsbepalingen over van de Statuten en verstaat voorts onder:
a.    BOND: Midden Limburgse Biljart Bond, verkort de MLBB genoemd.
b.    ZETEL: de administratieve zetel van de Bond, tevens domicilie van het Bondsbestuur, is gevestigd in Roermond.
c.    LID-VERENIGING: een vereniging aan welke het lidmaatschap van de MLBB is toegekend.
d.    AANGESLOTENE: een natuurlijk persoon die lid is van of aangesloten bij een lidvereniging. Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement worden persoonlijke leden met aangeslotenen gelijk gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of bedoeld.
e.    BOEKJAAR: (verenigingsjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
f.     WEDSTRIJDSEIZOEN: de periode van september t/m mei.

 

Artikel 102        Geldigheid van bepalingen
De bepalingen van dit reglement zijn geldig vanaf vaststelling door de Bondsvergadering, tenzij de Bondsvergadering anders heeft beslist.

 

Artikel 103        Reglementen MLBB

 1. Door de MLBB worden Statuten, het Huishoudelijk Reglement en reglementen op het gebied van het wedstrijdwezen uitgegeven zoals:
  • het Competitie- en Wedstrijdreglement;
  • het Spel- en Arbitragereglement;
  • het Reglement Persoonlijke Kampioenschappen.
 2. De ledenvereniging dienen tenminste één exemplaar van de in lid 1 genoemde Statuten en Reglementen en de daarop uitgegeven en uit te geven wijzigingsbladen aan te schaffen, tegen betaling van de door het Bondsbestuur vastgestelde prijs.
 3. Tijdens het wedstrijdseizoen dient tenminste het Competitie- en Wedstrijdreglement, het Spel- en Arbitragereglement en de wijzigingsbladen in het wedstrijdlokaal beschikbaar te zijn, teneinde bij meningsverschillen te kunnen worden geraadpleegd.

 

Artikel 104        Officiële MLBB mededelingen

 1. Officiële MLBB mededelingen zijn schriftelijke mededelingen door of namens het Bondsbestuur gedaan, die ter kennis van de lidverenigingen en/of aangeslotenen moeten worden gebracht.
  Hiervoor staan de volgende mogelijkheden open:
  • circulaires, brieven, e-mail of publicaties op de website;
  • uitgegeven of uit te geven reglementen en/of wijzigingsbladen;
 2. Een officiële MLBB mededeling wordt geacht ter kennis van alle betrokkenen te zijn gebracht op de tweede werkdag volgende op de dag van het verschijnen van een publicatie of de ter postbezorging daarvan.

 

Artikel 105        Bondsonderscheidingen

 1. De MLBB kent de volgende onderscheidingen welke worden verleend aan die personen of verenigingen bij jubilea dan wel wegens grote verdiensten voor de MLBB en/of de biljartsport.
  • LID VAN VERDIENSTE
   Aan de aangeslotene of het persoonlijk lid wordt na 25  jaar onafgebroken lidmaatschap van de MLBB de titel: "Lid van Verdienste" toegekend, welke benoeming vergezeld gaat van de zilveren Bondsspeld.
   Bij 40 jaren onafgebroken lidmaatschap wordt de gouden Bondsspeld uitgereikt, terwijl bij een 50- of 60- jarig onafgebroken lidmaatschap een aandenken wordt aangeboden.
  • ERE-LID
   Voor personen die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden voor de biljartsport in het algemeen en voor de MLBB in het bijzonder, kan de Bondsvergadering op voordracht van het Bondsbestuur een aangeslotene of persoonlijk lid benoemen tot erelid, welke titel eventueel aangevuld kan worden met de uitgeoefende functie bijvoorbeeld erevoorzitter. De benoeming kan vergezeld gaan van een aandenken.
  • BONDSRIDDER
   In zeer bijzondere gevallen kan de Bondsvergadering wegens uitzonderlijk grote en jarenlange verdiensten voor de Bond een aangeslotene of persoonlijk lid benoemen tot Bondsridder. Alvorens deze voordracht in behandeling te nemen moet deze eerst door de ADVIESRAAD zijn goedgekeurd. De benoeming tot Bondsridder kan geschieden in de graden zilver of goud al naar gelang de belangrijkheid en/of duur van de verdiensten en kan gepaard gaan met een aandenken.
  • BONDSVAANTJE-WIMPEL
   Bij een 25-jarig onafgebroken lidmaatschap van een lidvereniging zal het "Bondsvaantje" worden uitgereikt, terwijl bij het 40-, 50- en 60-jarige lidmaatschap de bijpassende wimpel wordt overhandigd.
  • BONDSOORKONDE
   Bij een onafgebroken lidmaatmaatschap van een lidvereniging van 75, 80, 90 en 100 jaar, wordt een oorkonde overhandigd.
 2. De aanvraag door een lidvereniging voor het toekennen van een van de in lid 1 genoemde onderscheidingen moet tenminste 2 weken voor de datum van uitreiking bij het Bondssecretariaat worden ingediend, waarbij tevens moet worden opgegeven op welke wijze, plaats en datum de uitreiking dient plaats te vinden. Tevens dient de aanvraag, in het geval van een persoonsonderscheiding, vergezeld te gaan van enige persoonlijke informatie over betreffende persoon.
 3. De Bondsonderscheidingen zullen door een afvaardiging van het Bondsbestuur worden uitgereikt. De namen van de "gedecoreerden" zullen worden gepubliceerd.

 

HOOFDSTUK 2     LIDMAATSCHAP

Artikel 201        Toekennen van het lidmaatschap van een vereniging

 1. Een vereniging die het lidmaatschap van de MLBB wenst te verkrijgen dient daartoe een verzoek in bij het Bondsbestuur. Alle voor het behandelen van het verzoek van belang zijnde gegevens dient de verzoekende vereniging te verstrekken.
 2. Dit verzoek dient te worden gezonden naar het Bondssecretariaat, dat via een informatiebrief nog nadere toelichtingen over onze Bond zal verstrekken. Tevens zal op verzoek een voorbeeld Huishoudelijk Reglement voor een vereniging worden toegezonden alsmede een formulier voor de definitieve aanmelding.
 3. Na de definitieve aanmelding vindt behandeling door het Bondsbestuur plaats over het wel of niet toekennen van het lidmaatschap (conform art. 5 van de Statuten). De uitslag wordt aan de verzoekende vereniging medegedeeld, alsmede vindt publicatie plaats.
 4. Bezwaren tegen toelating van een vereniging kunnen schriftelijk bij het Bondsbestuur worden ingediend, binnen eenentwintig dagen na de publicatie.
 5. Redenen om een verzoek tot toekenning van het lidmaatschap door het Bondsbestuur niet in te willigen zijn onder andere:
  • de verzoekende vereniging voldoet niet aan de eisen die de Statuten of Reglementen van de MLBB stellen, hetgeen onder meer het geval is als de Statuten en/of de Reglementen van de verzoeker in strijd zijn met de Statuten of Reglementen van de MLBB;
  • het clublokaal van de vereniging, de exploitant daarvan of het door de vereniging te gebruiken speelmateriaal niet voldoet aan de door de MLBB gestelde of te stellen eisen;
  • de verzoekende vereniging een naam draagt die zodanig met de naam van een andere lidvereniging overeenkomt dat daardoor misverstanden kunnen ontstaan, dan wel een naam die het aanzien van de MLBB kan schaden;
  • de vereniging het eigen lidmaatschap heeft toegekend aan natuurlijke personen die wegens het niet volledig nakomen van hun financiële verplichtingen door een andere lidvereniging zijn geroyeerd of wanneer de lidvereniging voor een derde of meer bestaat uit personen die afkomstig zijn van een lidvereniging die wegens het niet volledig nakomen van zijn financiële verplichtingen eerder door de MLBB het lidmaatschap is ontzegd; een en ander voor zover alle schulden nog niet zijn vereffend;
  • geografische liggen en/of bereikbaarheid.
 6. Tegen een weigering door het Bondsbestuur van toelating als bedoeld in lid 5 of van een vervallen verklaring als vastgelegd in artikel 205 lid 1 staat de betrokken vereniging beroep open. Het beroep moet - met redenen omkleed - schriftelijk bij het Bondsbestuur worden ingediend binnen eenentwintig dagen nadat de beslissing van het Bondsbestuur ter kennis van betrokkene is gebracht. Indien het Bondsbestuur de toelating weigert op grond van het bepaalde in lid 5 kan het Bondsbestuur bepalen dat toelating alsnog zal worden verleend zodra de belemmeringen zijn opgeheven. Het niet toekennen van het lidmaatschap van de MLBB aan een vereniging zal op de eerstvolgende Bondsvergadering worden medegedeeld.
 7. Toelating van een lidvereniging houdt automatisch in toelating van alle leden van die vereniging voor zover zij individueel voldoen aan de voorwaarden van toelating als lid zoals gesteld in de Statuten of dit Reglement. De vereniging dient er zich van te vergewissen dat een nieuw aangemeld lid zijn (financiële) verplichtingen bij zijn oude vereniging heeft voldaan. Zolang dit niet het geval is kan de Bond het betreffende lid een speelverbod opleggen. Een speler kan van meerdere verenigingen lid zijn. Een van deze verenigingen wordt beschouwd als zijn stamvereniging, eventueel door de speler c.q. club apart op te geven. Bovendien kan hij als gastspeler uitkomen bij een andere lidvereniging(en) mits in een andere spelsoort dan welke hij speelt bij zijn stamvereniging. Een gastspeler kan ook als niet-actieve speler bij een andere lidvereniging worden aangemeld.Een gastspeler komt voor elke spelsoort apart onder het gezag van de lidvereniging waarvoor hij in een bepaalde spelsoort uitkomt of als niet-actieve speler is aangemeld. Een toelating gaat in op de dag waarop het als lidvereniging of als persoonlijk lid verschuldigde bedrag aan intredegeld is voldaan.
  Het intredegeld is inclusief twee exemplaren van het reglementenboek van de MLBB.

 

Artikel 202        Toekennen van het lidmaatschap aan natuurlijke personen

 1. Een natuurlijk persoon die het persoonlijk lidmaatschap van de MLBB wil verkrijgen, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het Bondsbestuur. Alle voor het behandelen van het verzoek van belang zijnde gegevens dienen te worden bijgevoegd.
 2. Het persoonlijk lidmaatschap wordt alleen toegekend als in de woonplaats van verzoeker geen lidvereniging is gevestigd en op een nog als redelijk te beschouwen afstand van zijn woonplaats geen andere lidvereniging zijn clublokaal heeft.
 3. Bovendien kan het Bondsbestuur het persoonlijk lidmaatschap toekennen, wanneer in de woonplaats van verzoeker wel een of meer ledenverenigingen zijn gevestigd, maar naar haar oordeel gegronde redenen zijn om van verzoeker niet te verlangen dat hij van die ledenvereniging het lidmaatschap verwerft.

 

Artikel 203        Onderscheid tussen aangeslotenen

 1. De aangeslotenen worden als volgt aangeduid:
  • ACTIEVE-SPELERS; personen die actief aan de Bondscompetitie als teamspeler dan wel als reserve deelnemen.
  • NIET-ACTIEVE-SPELERS; personen die wel lid zijn van een vereniging en de MLBB doch in geen enkele spelsoort actief aan de competitie deelnemen.
  • 65-PLUSSERS; personen van vijfenzestig jaar of ouder die gerechtigd zijn aan het 65+ toernooi deel te nemen. Gerechtigd zijn ook de 65-plussers die nu niet meer maar vroeger wel bij de MLBB aangesloten zijn geweest.
  • GASTSPELERS; personen die lid zijn van een aangesloten vereniging doch tevens bij een andere lidvereniging uitkomen in een andere spelsoort dan waarin zij bij de stamvereniging staan geregistreerd als actieve dan wel niet-actieve speler. Tevens is het mogelijk om bij een andere lidvereniging als niet-actieve speler op te treden.
 2. Tussen vrouwelijke en mannelijke aangeslotenen wordt geen onderscheid gemaakt, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven.

 

Artikel 204        Administratieve handeling bij het toekennen van het lidmaatschap

 1. De vereniging ontvangt van het Bondsbestuur schriftelijk bericht over het al dan niet toekennen van het lidmaatschap. In het bevestigend geval ontvangt zij tevens een ledenlijst voor opgave van de gegevens in het ledenbestand, alsmede de opstelling van de teams en reserves voor de komende teamcompetitie. Deelname aan de Bondscompetitie is alleen mogelijk als acceptatie  van de lidvereniging uiterlijk op de zomervergadering heeft plaatsgevonden.
 2. Een vereniging die het lidmaatschap wordt toegekend, ontvangt een Lidnummer, haar leden ieder een Bondsnummer. Een persoon die het persoonlijk lidmaatschap wordt toegekend ontvangt alleen een Bondsnummer.
 3. Bovendien wordt van het toekennen mededeling gedaan in de "officiële MLBB-mededelingen".

 

Artikel 205        Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt opgezegd of ontzegd, zoals dat in artikel 9 van de Statuten van de MLBB is geregeld. Het lidmaatschap gaat verloren door:
  • opzegging door de lidvereniging;
  • overlijden van de aangeslotene;
  • vervallen verklaring van het lidmaatschap door de Bondsvergadering of het Bondsbestuur;
  • ontbinding van de lidvereniging;
  • wanneer een lidvereniging minder dan drie leden telt;
  • wanneer een lidvereniging langer dan een periode van 3  jaar niet actief aan een Bondscompetitie heeft deelgenomen.
 2. Het beëindigen van het lidmaatschap wordt door het Bondsbestuur in de officiële mededelingen bekend gemaakt.

 

Artikel 206        Opgeven gegevens voor het ledenbestand

 1. Ieder jaar wordt uiterlijk tijdens de Zomervergadering de ledenlijst aan elke vereniging uitgereikt met de verplichting deze lijst volledig ingevuld vóór de hierop gestelde termijn in te leveren. Aangezien de MLBB gedurende het verenigingsjaar niet werkt met mutatieformulieren dient deze lijst - als momentopname - voor het ledenbestand en moeten alle gegevens elk jaar volledig worden ingevuld. Indien de ledenlijst niet tijdig wordt ingeleverd, loopt de vereniging het risico dat haar teams niet aan de bondscompetitie kunnen deelnemen.
 2. Is een aangeslotene gelijktijdig lid van twee of meer lidverenigingen dan dienen deze lidverenigingen te handelen alsof die aangeslotene alleen lid is van hun vereniging.
 3. Alle mutaties in het ledenbestand van belang gedurende het competitieseizoen dienen direct, in elk geval binnen veertien dagen na het bekend worden daarvan schriftelijk aan het Bondssecretariaat te worden doorgegeven.
 4. Indien een lidvereniging een opgave ontvangt, samengesteld aan de hand van de gegevens die in het ledenbestand van de MLBB zijn vastgelegd, met het verzoek deze te verifiëren en eventueel aan te vullen, dient zij deze opgave zo spoedig mogelijk te retourneren.
 5. Het aantal aangeslotenen dat per verenigingsjaar in het ledenbestand is geregistreerd, bepaalt de hoogte van het bedrag dat de in aanmerking komende lidvereniging als Bondscontributie in rekening wordt gebracht.

 

Artikel 207        Overige bepalingen

 1. Bestuursleden van een lidvereniging dienen als aangeslotene te zijn opgegeven: geschiedt dat niet, dan voegt het Bondsbestuur deze bestuursleden als aangeslotene van de desbetreffende vereniging toe.
 2. Het veranderen van vereniging van een aangeslotene in de loop van het wedstrijdseizoen is alleen bij hoge uitzondering toegestaan, dit ter beoordeling van het Bondsbestuur. De aangeslotene die van vereniging wisselt mag dan niet meer voor zijn vorige vereniging als actieve speler uitkomen.
 3. Een aangeslotene wordt als zodanig beschouwd, zodra diens personalia in het ledenbestand van de MLBB zijn opgenomen. Eerst dan heeft de aangeslotene het recht op deelnemen aan het officiële wedstrijdwezen van de MLBB.

 

HOOFDSTUK 3     FINANCIËN/GELDMIDDELEN

Artikel 301        Begripsbepalingen

 1. BONDSCONTRIBUTIE
  Het bedrag als bedoeld in artikel 304, lid 1, dat elke lidvereniging voor het betreffende  verenigingsjaar aan de MLBB dient te betalen.
 2. ADMINISTRATIEKOSTEN
  Kosten die de Bond in rekening brengt bij het innen van bedragen, als het maken van die kosten die aan de desbetreffende lidvereniging of de aangeslotene te wijten is.
 3. BOETE
  Het bedrag dat een lidvereniging of een aangeslotene in rekening wordt gebracht, wanneer betreffende lidvereniging of aangeslotene een in de Reglementen van de MLBB opgenomen bepaling(en) niet naleeft en bij de onderhavige bepaling(en) is opgenomen dat dan een boete mag worden opgelegd.
 4. PENNINGMEESTER
  De door het Bondsbestuur als zodanig benoemd bestuurslid.

 

Artikel 302        Vorderingen op de MLBB

 1. Vorderingen indienen bij het Bondsbestuur in het boekjaar
  Lidverenigingen of aangeslotenen die een vordering op de MLBB hebben, dienen deze zo spoedig mogelijk in te dienen bij de penningmeester.
 2. Te laat indienen
  Een vordering later dan 1 maand na het verstrijken van het boekjaar waarin die vordering ontstond, ingediend, komt daardoor niet meer voor een betaling ten laste van de Bondskas in aanmerking. Het Dagelijks Bestuur van de Bond kan anders besluiten, indien daarvoor gegronde redenen bestaan.
 3. Betaalbewijzen overleggen
  Bij elke ingediende vordering dienen de daarop betrekking hebbende betaalbewijzen te worden meegezonden.

 

Artikel 303        Schulden aan de MLBB

 1. Lidvereniging
  Elke lidvereniging is aansprakelijk voor de bondscontributie verschuldigd door haar leden en is verplicht die contributie te voldoen.
 2. Aangeslotene
  Moet een aangeslotene een bedrag aan de Bond betalen dan wordt dat bedrag ongeacht de rechten van het ontstaan van de vordering, de lidvereniging in rekening gebracht. De lidvereniging is bevoegd dat bedrag op haar lid te verhalen.
 3. Betalingstermijn
  Alle aan de Bond verschuldigde gelden moeten binnen 1 maand, nadat zij verschuldigd zijn, bij de penningmeester zijn afgedragen, tenzij bij Reglement of door het Bondsbestuur anders is bepaald.
 4. Niet tijdige voldoening
  Indien aan de verplichting tot betaling van bedoelde nota (waarin staat vermeld contributie, competitieboekjes, evt. intredegeld, boete, administratiekosten en alle overige aan de Bond verschuldigde bedragen) niet binnen de daarvoor gestelde termijn is voldaan zal:
  • de lidvereniging worden gemaand het verschuldigde bedrag, verhoogd met de daarvoor vastgestelde administratiekosten, alsnog binnen een opnieuw gestelde termijn te voldoen;
  • mocht ook hieraan geen gevolg worden gegeven dan zal de lidvereniging een tweede herinneringsnota ontvangen wederom verhoogd met een daarvoor vastgesteld bedrag aan administratiekosten. Geschiedt ondanks het toezenden van de betalingsherinnering de betaling niet of wordt slechts een deel van het totaal te betalen bedrag voldaan, dan kan de opzeggingsprocedure op gang gebracht worden. Voor de hoogte van de administratiekosten, zie aanhangsel bij Huishoudelijk Reglement.
 5. Het niet of niet volledig nakomen van financiële verplichtingen is een reden om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  Het intrekken van het besluit tot opzegging heeft niet tot gevolg dat rechten worden toegekend die tijdens de periode tussen de datum van opzegging en de datum van intrekking daarvan hadden bestaan, als niet tot het opzeggen van het lidmaatschap was overgegaan.

 

Artikel 304        Normen, vaststelling hoogte van de contributie

 1. Contributie
  Elke lidvereniging dient voor iedere bij hem aangeslotene aan Bondscontributie een bedrag te betalen dat gelijk is aan:
  • voor actieve spelers: het gehele door de Bondsvergadering telken jaren vastgestelde bedrag;
  • voor niet-actieve spelers: de helft van het voor actieve spelers vastgestelde bedrag;
  • voor persoonlijke leden: idem als lid 1 b;
  • voor gastspelers: de helft van het voor actieve spelers vastgestelde bedrag;
 2. Verschuldigdheid contributie
  De contributie is verschuldigd bij toelating en vervolgens bij aanvang van elk verenigingsjaar Indien niet tenminste voor de jaarvergadering van elk jaar het lidmaatschap of de toelating als aangesloten vereniging aan het Bondsbestuur is opgezegd, is voor het volgende jaar nog contributie verschuldigd.
 3. Aanmelding
  Leden die zich in het boekjaar aanmelden zijn het volledige bedrag aan contributie verschuldigd.
 4. Intredegeld
  Een aangesloten lidvereniging is bovendien bij toelating aan de Bond intredegeld verschuldigd, eenmalig waarbij tevens twee  reglementenboeken van de Bond zijn inbegrepen.

 

Artikel 305        Verdere inkomsten
Verdere inkomsten van de Bond bestaan uit:

 • inschrijfgelden;
 • gekweekte rente;
 • boeten;
 • hoofdelijke omslagen;
 • andere baten.

 

Artikel 306        Hoofdelijke omslag

 1. Indien uit de rekening en verantwoording van een boekjaar blijkt dat die met een nadelig saldo sluit, dan kan de Bondsvergadering besluiten dat volgens door haar vast te stellen regels een hoofdelijke omslag wordt opgelegd. Deze omslag kan zowel per lidvereniging als per aangeslotene worden opgelegd.
 2. Een hoofdelijke omslag als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verschuldigd onmiddellijk na het besluiten tot heffing daarvan. Op de betaling van de hoofdelijke omslag zijn de verschuldigdheidsbepalingen van toepassing, met dien verstande, dat de betalingstermijn gesteld wordt op uiterlijk twee maanden. Zie artikel 303 lid 2 en 3.

 

Artikel 307        Verantwoordelijkheid voor gelden en eigendommen van de MLBB

 1. Verantwoordelijkheid aan een ieder
  Een ieder die gelden of eigendommen van de Bond onder zijn beheer heeft, is aansprakelijk voor een goede besteding, bewaring, gebruik of teruggave aan de Bond daarvan.
 2. Neerleggen functie
  Bij het neerleggen van een functie of het beëindigen van een taak, dienen alle door betrokkene onder zijn beheer zijnde gelden en eigendommen aan het Bondsbestuur te worden afgedragen of overgedragen. Het Bondsbestuur bepaalt per geval, op welke wijze en binnen welke termijn de afdracht of overdracht dient te geschieden.
 3. Afdracht tegen kwijting
  De afdracht of overdracht geschiedt tegen kwijting, waardoor de aansprakelijkheid van betrokkene wordt beëindigd. Dit geldt niet, als naderhand blijkt dat gelden of eigendommen zijn achtergehouden, dan wel door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens een verkeerde of niet volledige afdracht of overdracht heeft plaatsgevonden.
 4. Kosten afdracht
  De kosten van afdracht en overdracht komen ten laste van de Bond, tenzij deze zijn veroorzaakt door het niet voldoende meewerken van degene die de gelden of eigendommen van de Bond onder zijn beheer had. In dat geval komen die kosten te zijnen laste.

 

Artikel 308        Overnemen van een door een lidvereniging opgelegd royement
Een door een lidvereniging tegen een bij haar aangeslotene, opgelegd royement wegens het door die aangeslotene niet volledig nakomen van zijn financiële verplichtingen jegens die lidvereniging, kan door het Bondsbestuur voor de gehele MLBB geldend worden verklaard. De ingebrekestelling zal schriftelijk aantoonbaar moeten worden gemaakt, desnoods door middel van overlegging van de vereiste bescheiden.

 

Artikel 309        Controle op financiën
Het financiële reilen en zeilen van de Bond wordt gecontroleerd door de aangestelde kascontrolecommissie. Voor de benoeming, taak en uitvoering van de werkzaamheden van deze commissie wordt verwezen naar hoofdstuk 5 commissies lid 2.

 

HOOFDSTUK 4     BONDSVERGADERINGEN/BONDSBESTUUR

DEEL 1            BONDSVERGADERINGEN

Artikel 401        Organisatie van de Bondsvergadering

 1. Tenminste tweemaal per jaar wordt een Bondsvergadering gehouden:
  • een Bondsvergadering bij voorkeur in de maand mei/juni (Zomervergadering);
  • een Bondsvergadering bij voorkeur in de maand augustus/september (Jaarvergadering).
 2. Datum en plaats van de Bondsvergaderingen worden door het Bondsbestuur bepaald.

 

Artikel 402        Toegang tot de Bondsvergadering

 1. Tot een Bondsvergadering hebben slechts toegang de Bondsbestuursleden, de afgevaardigden van de lidverenigingen als vermeld in artikel 403, ereleden en leden van verdienste  van de Bond en de persoonlijke leden.
 2. Als aanvulling op het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de Statuten geldt dat in elk geval de leden van de commissies als omschreven in hoofdstuk 5 van dit Reglement recht van toegang tot de Bondsvergadering hebben.
  • In afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2 hebben personen, welke toelating als lid door Het Bondsbestuur is geweigerd, die van het lidmaatschap zijn vervallen verklaard, zijn geschorst, of wie het recht is ontzegd om deel te nemen aan officiële wedstrijden, toegang tot die Bondsvergadering hebben, waarin een door betrokkene ingesteld beroep wordt behandeld;
  • indien de niet-toelating, vervallenverklaring, schorsing of ontzegging van het recht tot deelneming aan officiële wedstrijden, een lidvereniging betreft, hebben ten hoogste twee afgevaardigden van die lidvereniging eveneens toegang tot die Bondsvergadering, waarin een door betrokken lidvereniging ingesteld beroep wordt behandeld;
  • het in lid 3 a en 3 b bedoelde recht van toegang geldt slechts voor de duur van de behandeling van het beroep.
 3. Bovendien kan het Bondsbestuur ook anderen dan in lid 1, 2 en 3 van dit artikel genoemden de toegang tot die Bondsvergadering verlenen, hetzij voor de gehele duur daarvan, hetzij gedurende de behandeling van bepaalde agendapunten.
 4. Behalve Bondsbestuursleden, de in artikel 403 lid 2 afgevaardigden van de lidverenigingen en de in lid 3 van dit artikel bedoelde personen heeft niemand het recht in de Bondsvergadering het woord te voeren, tenzij de voorzitter hem daar toestemming voor verleent.

 

Artikel 403        Aanwijzing van afgevaardigden

 1. Elke lidvereniging wijst tenminste één en ten hoogste drie van zijn leden aan als afgevaardigde(n) naar een Bondsvergadering.
 2. Van elke lidvereniging moet vóór de aanvang van een Bondsvergadering een door de secretaris of voorzitter van betreffende lidvereniging ondertekende presentieverklaring bij het Bondsbestuur zijn afgegeven. In deze presentieverklaring moet in elk geval zijn vermeld:
  • de naam en het Bondsnummer van één afgevaardigde van de lidvereniging;
  • de naam van de lidvereniging. De in de presentieverklaring vermelde afgevaardigde is aangewezen als woordvoerder en stemgerechtigde voor deze lidvereniging.
 3. Alleen de stemgerechtigde afgevaardigde kan, voor zover zijn vereniging niet in gebreke is gebleven te voldoen aan haar in dit Reglement opgelegde verplichtingen, een stem uitbrengen.
 4. De Bondsbestuursleden, niet zijnde afgevaardigde van een lidvereniging, hebben geen stemrecht.
 5. De lidvereniging die verzuimd heeft te voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel of waarvan geen afgevaardigde als bedoeld in lid 2 van dit artikel aanwezig is, ongeacht of afmelding heeft plaatsgevonden, wordt beboet. Voor de hoogte van de boete zie: overzicht administratiekosten en geldelijke boetes in het aanhangsel bij het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 404        Te behandelen onderwerpen

 1. In de agenda van de Zomervergadering worden tenminste opgenomen:
  • de notulen van de voorafgaande Jaarvergadering;
  • de ingekomen en uitgegane correspondentie;
  • mededelingen;
  • rondvraag.
 2. In de agenda van de Jaarvergadering worden tenminste opgenomen:
  • de notulen van de voorafgaande Zomervergadering;
  • de ingekomen en uitgegane correspondentie;
  • het jaarverslag van de Bondssecretaris;
  • het jaarverslag van de Bondspenningmeester;
  • het verslag van de kascontrolecommissie;
  • het dechargeren van de Bondspenningmeester;
  • verkiezing van de kascontrolecommissie;
  • de begroting voor het volgende verenigingsjaar;
  • de vaststelling van de contributies voor het volgende verenigingsjaar;
  • bestuursverkiezing;
  • competitieaangelegenheden:
  • mededelingen;
  • rondvraag.
 3. De agenda van een Bondsvergadering wordt uiterlijk twee weken vóór die vergadering toegezonden aan de secretariaten van de lidverenigingen en de ledenstichting, aan de persoonlijke leden en aan de ereleden van de Bond. In geval Statuten- of Reglementswijziging punt van behandeling uitmaakt, zal het volledige ontwerp van de voorgestelde wijziging(en) worden toegevoegd.
 4. Slechts de lidverenigingen hebben het recht voorstellen aan de agenda van een Bondsvergadering toe te voegen, mits dit schriftelijk geschiedt bij het Bondsbestuur uiterlijk één week voor de datum van de Bondsvergadering, voorzien van een toelichting.
 5. Het Bondsbestuur is bevoegd eigen voorstellen of na de in het vorig lid genoemde termijn ingekomen voorstellen aan de agenda toe te voegen.

 

Artikel 405        Bevoegdheden Bondsvergadering
Behalve de bevoegdheden die de Bondsvergadering door de wet of de Statuten zijn toegekend, heeft zij ook het recht:

 1. ter ondersteuning van haar taak commissies ad hoc te benoemen. Zie artikel 502 lid 2. Deze commissies krijgen een omschreven taak die zij binnen een door de Bondsvergadering vast te stellen termijn dienen te volbrengen. Na het volbrengen van die taak en het in de Bondsvergadering uitbrengen van een rapport daarvan, is een dergelijke commissie door die feiten opgeheven;
 2. op een in de agenda opgenomen voorstel wijzigingen of toevoegingen aan te brengen, tenzij het gevolg daarvan is dat van een wezenlijk nieuw voorstel sprake is, waarover de afgevaardigden van de lidverenigingen geen overleg hebben kunnen plegen met hun vereniging, alhoewel dat wel noodzakelijk of gewenst wordt geacht;
 3. over te gaan tot een geheime zitting, indien de voorzitter, tenminste drie Bondsbestuursleden of tenminste tien afgevaardigden van ledenvereniging zulks verlangen. Omtrent het in een geheime vergadering behandelde, bestaat de verplichting tot geheimhouding.

 

Artikel 406        Stemmingen

 1. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, of op door het Bondsbestuur te bepalen wijze, tenzij de Bondsvergadering met algemene stemmen een andere wijze van stemmen verlangt.
 2. Stemming over zaken geschiedt bij handopsteken of mondeling.
 3. Bij stemming over zaken brengt elke afgevaardigde van een lidvereniging zoveel stemmen uit als zijn vereniging teams telt ten tijde van de vergadering.
 4. Behoudens in gevallen, waarin de Statuten of dit Reglement anders bepalen, worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

 

Artikel 407        Notulen

 1. Zo spoedig mogelijk worden de notulen samengesteld en in elk geval twee weken vóór de volgende Bondsvergadering toegezonden.
 2. De notulen worden toegezonden aan de lidverenigingen, aan de persoonlijke leden en aan de ereleden van de Bond.
 3. Zijn een of meer afgevaardigden der lidverenigingen van mening dat in de notulen duidelijke onjuistheden zijn opgenomen, dan wel van belang zijnde gegevens niet zijn vermeld, dan dient dat binnen 8 dagen na het publiceren van die notulen ter kennis van het Bondsbestuur te worden gebracht. Het Bondsbestuur pleegt op zo kort mogelijke termijn met de betrokken afgevaardigde(n) overleg om te kunnen vaststellen of de tekst van de notulen dient te worden aangepast, en zo ja, op welke wijze. Aanpassingen worden op de Bondsvergadering waarin de notulen aan de orde komen behandeld.
 4. Zijn er geen op- of aanmerkingen ter kennis van het Bondsbestuur gebracht, dan wordt geacht dat de notulen op correcte wijze zijn weergegeven van wat in de Bondsvergadering is besproken. Zijn wel op- of aanmerkingen ontvangen, dan geldt het hiervoor vermelde nadat het in lid 3 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden en beide partijen tot overeenstemming zijn gekomen.
 5. Is er ten aanzien van de inhoud van de notulen verschil van mening en blijkt het niet mogelijk te zijn tot overeenstemming te komen, dan beslist de Bondsvergadering. Overigens kan de Bondsvergadering wijzigingen in de notulen aanbrengen. Dat geschiedt door het opnemen van een desbetreffende verklaring in de notulen van de Bondsvergadering die de eerstbedoelde notulen behandelde.

 

Artikel 408        Buitengewone Bondsvergadering
De bepalingen van dit hoofdstuk gelden voorts voor alle andere te houden Bondsvergaderingen, tenzij de Statuten anders bepalen, dan wel duidelijk anders is bedoeld.

 

DEEL  2           BONDSBESTUUR

Artikel 409        Benoemen en aftreden

 1. Slechts personen mogen tot lid van het Bondsbestuur worden gekozen of herkozen, die ten tijde van hun verkiezing of herverkiezing de meerderjarige leeftijd hebben bereikt en lid zijn van een lidvereniging of persoonlijk lid zijn van de Bond.
 2. Het Bondsbestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste negen leden, onderverdeeld: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, competitieleider en overige leden. De functies van secretaris en penningmeester mogen in één persoon verenigd zijn.
 3. Periodiek zullen één of meer bestuursleden aftreden volgens een door de algemene vergadering op te stellen rooster. De voorzitter wordt als zodanig gekozen. Voorzitter en vicevoorzitter kunnen niet gelijktijdig aan de beurt zijn, evenmin als competitieleider en secretaris. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, indien zij zich herkiesbaar stellen.
 4. Verkiezingen van Bondsbestuursleden geschieden bij kandidaatstelling, zo nodig gevolgd door stemming in een Bondsvergadering.
 5. Kandidaatstelling kan geschieden:
  • door het Bondsbestuur;
  • door de lidverenigingen of door de persoonlijke leden van de Bond.
   Kandidaatstelling als bedoeld onder b. dient tenminste acht dagen vóór de datum van de Bondsvergadering, waar de verkiezing aan de orde is, schriftelijk te geschieden bij het Bondsbestuur.
 6. Indien voor bestuursfuncties meer kandidaten zijn dan het aantal vacante plaatsen, vindt stemming plaats, waarbij degene(n), die de volstrekte meerderheid heeft (hebben), gekozen is (zijn). Hebben meer kandidaten dan het aantal vacante plaatsen de volstrekte meerderheid behaald, dan is (zijn) degene(n) gekozen, die de meeste stemmen heeft (hebben) behaald.  Hebben niet zoveel kandidaten de volstrekte meerderheid behaald, als er te vervullen plaatsen zijn, dan vindt voor de resterende plaats(en) herstemming plaats tussen de niet gekozen kandidaten, waarbij degene(n) gekozen is (zijn), die de meeste stemmen heeft (hebben) behaald. Heeft bij de eerste stemming geen der kandidaten de volstrekte meerderheid, dat volgt herstemming tussen alle kandidaten, waarbij degene(n) gekozen is (zijn), die de meeste stemmen heeft (hebben) behaald. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.

 

Artikel 410        Beëindiging van het lidmaatschap van het Bondsbestuur

 1. Het Bondsbestuurslidmaatschap eindigt in ieder geval zodra het Bondslidmaatschap verloren gaat.
 2. Bondsbestuursleden die tussentijds wensen af te treden, geven daarvan kennis aan het Bondsbestuur.
 3. In tussentijdse vacatures moet worden voorzien:
  • indien het de vacature van voorzitter betreft, op de eerstvolgende vergadering;
  • in andere vacatures op de eerstvolgende Jaarvergadering. De nieuwgekozen neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij opvolgt.
 4. Het Bondsbestuurslidmaatschap eindigt ook indien het Bondsbestuurslid naar het oordeel van de Bondsvergadering zijn functie verwaarloost of handelingen verricht of heeft verricht, schadelijk voor de belangen of het aanzien van de Bond en hij door de Bondsvergadering wordt geschorst, respectievelijk ontzet uit zijn functie.

 

Artikel 411        Taken van het Bondsbestuur

 1. Het Bondsbestuur draagt er zorg voor en ziet er op toe dat een ieder die op welke wijze ook, binnen de MLBB actief is, de bepalingen van de Statuten en Reglementen van de MLBB naleeft en respecteert.
 2. Ter uitvoering van het bepaalde in lid 1 heeft ieder Bondsbestuurslid het recht van initiatief.
 3. De Bondsbestuursleden hebben tot taak:
  • het behartigen van de belangen van de MLBB in de ruimste zin des woord;
  • het geven van leiding aan alle geledingen van de MLBB, wat eveneens kan geschieden door het delegeren van taken aan natuurlijke personen, rechtspersonen of organen en commissies van de MLBB;
  • het beheer van de geldmiddelen en eigendommen van de MLBB, dan wel het toezicht op een goed beheer van de geldmiddelen en eigendommen van de MLBB als deze niet onder de directe berusting van het Bondsbestuur is;
  • de vertegenwoordiging van de MLBB met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 6 van de Statuten;
  • het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden, voor zover die niet volgens de statuten of dit Reglement aan andere personen of organen van de MLBB zijn opgedragen;
  • het verzorgen en verstrekken van informatie voor zover van belang, de Bond en de lidverenigingen betreffende.
 4. Het Dagelijks Bestuur van de MLBB bestaat uit: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en competitieleider.
 5. Het Dagelijks Bestuur is in het bijzonder belast met de leiding in Bondsaangelegenheden en met de handhaving van de Statuten en Reglementen.
 6. Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd, tenzij bij dit Reglement anders is bepaald, voor het Bondsbestuur geldige besluiten te nemen, met uitzondering van die, welke betreffen een overeenkomst, waardoor de Bond tegen derden wordt gebonden voor een bedrag van meer dan € 500,- in welk geval de goedkeuring van het Bondsbestuur is vereist.
 7. Indien de mogelijkheid heeft ontbroken de bestuursleden van de Bond schriftelijk een overzicht te zenden van de beslissingen van het Dagelijks Bestuur, genomen sedert de vorige vergadering van het Bondsbestuur en van belangrijke ingekomen stukken, wordt dat gegeven in de eerstvolgende vergadering van het Bondsbestuur.
 8. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van zijn leden dit nodig acht.
 9. Een vergadering, zowel van het Bondsbestuur als van het Dagelijks Bestuur, kan slechts geldige beslissingen nemen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is.

 

Artikel 412        Taakomschrijving leden Bondsbestuur

 1. De voorzitter is bij elke officiële gelegenheid de woordvoerder van de MLBB, tenzij hij of het Bondsbestuur deze taak aan een ander bestuurslid heeft opgedragen. Hij leidt de Bondsvergaderingen en de vergaderingen van het Bondsbestuur en stelt daarin de orde vast. Hij heeft het recht beraadslagingen te sluiten, doch is verplicht deze weer te openen, als de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt. Hij is gerechtigd alle officiële uitgaande stukken mede te ondertekenen. Hij heeft het recht de vergaderingen en bijeenkomsten van de door de Bond ingestelde commissies bij te wonen en heeft daarin een adviserende rol.
 2. De vicevoorzitter staat de voorzitter bij de uitvoering van diens taak bij. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt hij diens taken waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter gaat de waarneming over op het door het Bondsbestuur daartoe aangewezen bestuurslid.
 3. De secretaris houdt de notulen bij van alle vergaderingen en heeft medetoezicht op de correspondentie en administratie van de Bond, voor zover deze niet van financiële aard zijn. Hij is bevoegd namens de Bond alle van de Bond uitgaande stukken, voor zover niet van financiële aard, te ondertekenen. Bij ontstentenis van de secretaris neemt een door het Bondsbestuur aan te wijzen bestuurslid diens functie waar.
 4. De penningmeester zorgt voor een goed beheer van de geldelijke middelen en eigendommen van de Bond. Hij zorgt ervoor dat de MLBB (of diens eigendommen) verzekerd is tegen brand, verlies of diefstal, tegen wettelijke aansprakelijkheid en tegen schade veroorzaakt door fraude van bestuursleden en/of personeelsleden. Hij is bevoegd namens de Bond, alle van de Bond uitgaande stukken van financiële aard te ondertekenen. Hij zal jaarlijks de balans, de begroting, rekening en verantwoording afleggen en tekenen. Een door het Bondsbestuur aan te wijzen bestuurslid neemt bij ontstentenis van de penningmeester diens functie waar.
 5. De competitieleider is belast met alle aangelegenheden betreffende het wedstrijdwezen. Hij draagt ook zorg voor de automatisering van het MLBB-systeem. Hij is bevoegd namens de Bond alle uitgaande stukken betreffende het wedstrijdwezen te ondertekenen. Bij ontstentenis van de competitieleider neemt een door het Bondsbestuur aangewezen bestuurslid diens functie waar.
 6. De overige bestuursleden zijn behulpzaam bij de uitvoering van de bestuurstaak. Het Bondsbestuur kan ieder bestuurslid een aangewezen gedeelte van die taak opdragen.

 

Artikel 413        Bestuursvergaderingen

 1. Het Bondsbestuur vergadert tenminste driemaal per jaar met inbegrip van de vergaderingen zo kort mogelijk vóór een Bondsvergadering en verder zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit verlangen.
 2. Wordt aan het, door het vereiste aantal bestuursleden daartoe strekkend tot de voorzitter gericht verzoek, onder opgave van de te behandelen punten, niet binnen veertien dagen voldaan, dan hebben zij de bevoegdheid zelf een bestuursvergadering bijeen te roepen.

 

Artikel 414        Onderwerpen Bestuursvergaderingen

 1. De agenda van een bestuursvergadering wordt door het Dagelijks Bestuur samengesteld aan de hand van wat naar haar oordeel voor een behandeling aan de orde moet komen, alsmede wat door andere bestuursleden als te behandelen onderwerpen is opgegeven.
 2. De agenda van elke bestuursvergadering wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk één week vóór de dag waarop wordt vergaderd, naar alle Bondsbestuursleden toegezonden. Is een agenda verzonden, dan worden daaraan geen nieuwe onderwerpen meer toegevoegd, tenzij de meerderheid van de in de vergadering aanwezige leden van mening is dat het gewenst is dat een of meer onderwerpen toch in de behandeling worden genomen.
 3. Bij de agenda van elke bestuursvergadering worden de notulen, de activiteitenlijst en de besluitenlijst van de vorige vergadering gevoegd en ter vergadering behandeld.

 

Artikel 415        Geheimhouding

 1. Van hetgeen de leden van het Bondsbestuur uit hoofde van hun functie ter kennis komt, dienen zij tegenover derden geheimhouding te betrachten. Van het hiervoor vermelde mag of kan worden afgeweken, als per geval of bij permanent besluit anders is beslist, dan wel kennelijk anders is bedoeld.
 2. Wordt een besluit of opvatting in de openbaarheid gebracht, dan is het niet toegestaan daarbij kenbaar te maken welke bestuursleden voor of tegen een bepaald besluit waren, dan wel een andere opvatting hadden dan de meerderheid van het bestuur.

 

HOOFDSTUK 5     COMMISSIES

Artikel 501        Soorten Commissies

 1. Ingevolge het bepaalde in artikel 12.3 van de Statuten kunnen commissies worden ingesteld die het Bondsbestuur bij de uitvoering van haar taak ondersteunen. Volgens de bepalingen van dit Reglement kan ook de Bondsvergadering besluiten zich door een of meer commissies te laten bijstaan.
 2. De in lid 1 bedoelde commissies kunnen worden onderscheiden in:
  • PERMANENTE COMMISSIES
   commissies die zijn belast met de uitvoering van een of meer omschreven taken, zonder dat daarbij is bepaald dat na het uitvoeren van die taken die commissie zijn of worden opgeheven;
  • AD HOC COMMISSIES
   commissies die zijn belast met de uitvoering van een of meer omschreven taken, waarbij wordt aangegeven binnen welke termijn die taken moeten zijn uitgevoerd, alsmede dat na het uitvoeren daarvan de desbetreffende commissie is opgeheven.
 3. Wordt één persoon met de uitvoering van een omschreven taak belast, dan gelden voor hem de bepalingen van dit deel, tenzij kennelijk anders is bedoeld en voor zover dat mogelijk is.
 4. Van het instellen en opheffen van een commissie, alsmede van elke mutatie in de samenstelling daarvan doet het Bondsbestuur mededeling via de officiële MLBB-mededelingen.

 

Artikel 502        Ingestelde permanente Commissies

 1. De permanente commissie van de Bondsvergadering is de Kascontrolecommissie, ingesteld conform het bepaalde in artikel 13 van de Statuten.
 2. Permanente commissies van het Bondsbestuur zijn:
  • de Adviesraad;
  • de Reglementencommissie.
 3. De taakomschrijving en bevoegdheden van de permanente commissies zijn vastgelegd in art. 507, 508 en 509.

 

Artikel 503        Benoemingen en ontslag van leden van Commissies

 1. De Bondsvergadering benoemt en ontslaat de leden van de Kascontrolecommissie en van de commissies die door haar zijn ingesteld. Het Bondsbestuur benoemt en ontslaat de leden van de door haar ingestelde commissies.
 2. Tenzij bij de instelling van een commissie uitdrukkelijk anders is bepaald, dienen de leden daarvan te zijn aangesloten bij een lidvereniging of persoonlijk lid te zijn en ten tijde van hun benoeming achttien jaar of ouder te zijn.
 3. Bereikt een lid van een commissie de leeftijd van vijfenzeventig jaar, dan eindigt zijn lidmaatschap van die commissie aan het einde van het verenigingsjaar waarin hij die leeftijd bereikte.
 4. Is het aangesloten zijn bij een lidvereniging verplicht gesteld, dan eindigt het lidmaatschap van een commissie op het moment dat een lid van die commissie het lidmaatschap van een lidvereniging heeft verloren.
 5. Overigens eindigt het lidmaatschap van een commissie altijd als:
  • het lid van de commissie overlijdt;
  • het lid van de commissie bedankt.

 

Artikel 504        Notuleren en verslagen

 1. Elke commissie dient van het besprokene in vergadering verslag uit te brengen door het uitbrengen van notulen of verslagen.
 2. Notulen zijn afkomstig van de commissies die voor aangegeven delen van hun taak bevoegd zijn zelfstandig besluiten te nemen. Verslagen hebben betrekking op bijeenkomsten waarin adviezen of voorstellen mogen worden opgesteld, maar waarin geen bindende besluiten mogen worden genomen.
 3. Bij alle notulen dient een besluitenlijst te worden gevoegd, bij alle verslagen een resumé. In die besluitenlijst dienen in elk geval de opgenomen besluiten en/of de aan te bieden adviezen en voorstellen te zijn opgenomen.
 4. De notulen en verslagen van commissies van de Bondsvergadering kunnen worden samengevat in een rapport dat de Bondsvergadering wordt aangeboden, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat een commissie van elke bijeenkomst notulen of verslagen zal maken. Is dat het geval, dan worden die notulen en verslagen naar alle leden van die commissie en het Bondsbestuur gezonden.
 5. De notulen en verslagen als in lid 1 bedoeld, worden naar alle leden van de desbetreffende commissie en het Bondsbestuur gezonden.

 

Artikel 505        Werkwijze van Commissies

 1. Elke commissie stelt zelf en binnen het kader van haar bevoegdheden haar werkwijze vast.
 2. Elke commissie is bevoegd zich door een of meer adviseurs te laten bijstaan, mits het Bondsbestuur daarvoor toestemming heeft gegeven.
 3. Is in de taakomschrijving of door dit Reglement het voorzitterschap en/of het secretariaat niet geregeld, dan wijst elke commissie uit haar midden een lid als voorzitter en een ander lid als secretaris aan.
 4. Een commissie is niet bevoegd mededelingen van welke aard ook aan anderen dan de leden van het Bondsbestuur te verstrekken, dan nadat zij daarvoor toestemming heeft verkregen. Dit verbod geldt niet voor commissies van de Bondsvergadering ten aanzien van het uitbrengen van een rapport aan de Bondsvergadering en/of het uitbrengen van een jaarverslag, zo het uitbrengen daarvan is voorgeschreven.

 

Artikel 506        Verantwoordelijkheid

 1. Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor de besluiten die de door haar ingestelde commissies hebben genomen.
 2. Het hiervoor vermelde geldt ook voor voorstellen door commissies gedaan, nadat deze voorstellen door het Bondsbestuur zijn overgenomen.

 

Artikel 507        Kascontrolecommissie

  • De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  • Se leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
  • De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 1. De Kascontrolecommissie heeft tot taak het controleren van alle financiële bescheiden en middelen de Bond betreffende over het afgelopen verenigingsjaar.
 2. Voor de juiste uitvoering van haar taak neemt de kascontrolecommissie kennis van alle bescheiden en middelen strekking hebbende op het financiële beheer van de penningmeester:
  • eenmaal in het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober;
  • indien de penningmeester tussentijds aftreedt of geschorst is;
  • verder indien het Bondsbestuur of de Bondsvergadering zulks nodig acht.
 3. De Kascontrolecommissie brengt in de Jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

 

Artikel 508        Adviesraad

 1. De Adviesraad bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 leden, die op grond van hun grote kennis van zaken betreffende de MLBB geschikt worden geacht. De Adviesraad wordt door het Bondsbestuur voorgedragen en geïnstalleerd.
 2. Tot haar taak behoort onder andere:
  • adviseren bij het toekennen van speciale onderscheidingen;
  • ingeschakeld worden bij beroepsprocedures over strafzaken;
  • adviserend optreden bij conflictsituaties.
 3. Tenminste eenmaal per jaar zal de Adviesraad bijeenkomen, waarbij het Bondsbestuur dan verslag uitbrengt over al haar activiteiten in het afgelopen jaar.

 

Artikel 509        Reglementencommissie

 1. Ter ondersteuning van haar taak op het gebied van de reglementering heeft het Bondsbestuur een Reglementencommissie ingesteld.
 2. Tot haar taak behoort onder andere:
  • het actualiseren van de huidige reglementen;
  • het toetsen van alle voorstellen die aanleiding tot een Reglementswijziging kunnen zijn;
  • het tijdig verslag uitbrengen van haar bevindingen aan het Bondsbestuur;
  • na akkoordverklaring door het Bondsbestuur en de algemene Bondsvergadering zorg dragen voor het aanpassen van de daarvoor in aanmerking komende Reglementen van de MLBB in een definitieve vorm;
  • de zorg voor de vormgeving en verspreiding van de MLBB-reglementen.

 

HOOFDSTUK 6     TUCHTREGLEMENT

Artikel 601        Algemeen

 1. De tuchtrechtspraak van de MLBB geschiedt uitsluitend krachtens dit deel van het Huishoudelijk Reglement, behoudens het recht van de vereniging om zelfstandig tuchtmaatregelen aan hun leden op te leggen.
 2. Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit deel van het Huishoudelijk Reglement zijn onderworpen: de lidverenigingen en hun aangeslotenen en de persoonlijke leden.
 3. Ingevolge dit Reglement kunnen ook straffen worden opgelegd, als ter zake van dezelfde gedraging door of vanwege een lidvereniging reeds enige straf is opgelegd of anderszins enige straf- of tuchtmaatregel is genomen.
 4. Tot strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist.

 

Artikel 602        Strafbare handelingen

 1. Strafbaar krachtens dit Reglement zijn:
  • handelingen in strijd met bepalingen uit de Statuten of Reglementen, dan wel besluiten van de Bondsvergadering of Bondsbestuur;
  • handelingen welke de belangen van de Bond, een lidvereniging of de biljartsport in het algemeen kunnen schaden;
  • bedrieglijke of misleidende handelingen met betrekking tot het deelnemen of doen deelnemen aan officiële wedstrijden;
  • het opzettelijk verstrekken van onjuiste of misleidende opgave(n) of inlichting(en);
  • wangedrag in welke vorm dan ook. Onbehoorlijke behandeling in woord en daad van functionarissen of spelers;
  • het niet, niet tijdig of onvoldoende nakomen van aangegane verplichtingen verband houdende met de biljartsport.
 2. Strafbaar krachtens dit tuchtreglement zijn verder het gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het plegen van een of meer van de hiervoor genoemde strafbare handelingen.

 

Artikel 603        Tuchtmaatregelen

 1. Als tuchtmaatregel kan worden opgelegd:
  • mondelinge berisping;
  • schriftelijke berisping;
  • geldboete;
  • schorsing voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste twaalf maanden;
  • verbod om gedurende een bepaalde periode van ten hoogste twaalf maanden of aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen;
  • verbod om ooit of gedurende een periode van ten hoogste twaalf maanden in de MLBB functies, bevoegdheden of werkzaamheden te vervullen of te verrichten;
  • ontzetting (royement) uit het lidmaatschap van de MLBB.
 2. Ter zake van één strafbare handeling kunnen meerdere tuchtmaatregelen worden opgelegd.
 3. Tuchtmaatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Daarbij wordt een proeftijd vastgesteld die niet langer dan zesendertig maanden kan zijn. De voorwaarden kunnen inhouden: het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen, alsook het treffen van maatregelen ter voorkoming van herhaling.
 4. Handelingen in strijd met bepaalde voorwaarden gepleegd tijdens de proeftijd zijn strafbare handelingen waarop artikel 602 van toepassing is.
 5. Gedurende een schorsing is het de geschorste verboden de rechten en bevoegdheden aan het lidmaatschap van de MLBB verbonden of die hij als aangeslotene heeft, uit te oefenen, behoudens de rechten uit dit Reglement.
 6. Verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van de MLBB of het aangesloten zijn, blijven tijdens de schorsing onverkort voortduren, tenzij bij de uitspraak anders is bepaald.
 7. Schorsing of royement van een lidvereniging omvat naast de vereniging als zodanig in principe alle tot die vereniging behorende leden.
 8. Indien de straf van schorsing wordt opgelegd ter zake van het niet nakomen van financiële verplichtingen, geldt die straf voor onbepaalde tijd, eindigende een maand nadat volledig aan alle financiële verplichtingen jegens de Bond en/of een lidvereniging is voldaan. Het Dagelijks Bestuur kan de termijn van een maand verkorten, indien hiervoor voldoende redenen aanwezig zijn.
 9. Een opgelegde boete is verschuldigd binnen dertig dagen nadat belanghebbenden van de uitspraak schriftelijk in kennis werd gesteld.

 

Artikel 604        Procedure (behandeling van een klacht)

  • Ieder die meent dat een strafbare handeling is gepleegd als bedoeld in dit tuchtrechtreglement, kan daarover een klacht indienen bij het Dagelijks Bestuur van de MLBB;
  • de klacht moet schriftelijk worden ingediend en dient zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven welke strafbare handeling zou zijn gepleegd, alsmede door wie, waar, wanneer en op welke wijze dat zou zijn geschied. Voorts dienen namen en adressen van de klager en eventuele getuigen te worden opgegeven;
  • de klacht dient uiterlijk 14 dagen na het plegen van het delict of het vermoeden daarvan, te worden ingediend.
  • Binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht vindt de behandeling plaats;
  • klager en aangeklaagde kunnen voor een mondelinge behandeling worden opgeroepen. De oproeping voor een mondelinge behandeling dient schriftelijk te geschieden.
 1. Zowel klager als aangeklaagde hebben het recht getuigen naar de mondelinge behandeling mee te nemen.
 2. Het Dagelijks Bestuur van de MLBB verzamelt de nadere gegevens die haar ter beoordeling van de gegrondheid van de klacht dienstig voorkomen. Daartoe behoort een opgave van de tuchtmaatregelen die eerder de aangeklaagde werden opgelegd. Iedereen is verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken of gegevens waarover hij beschikt, onverwijld te verschaffen.
  • Is de klager en/of aangeklaagde niet verschenen, dan gaat het Dagelijks Bestuur na of zij behoorlijk zijn opgeroepen;
  • blijkt dit het geval te zijn, maar is de aangeklaagde desondanks niet verschenen, dan wordt de klacht buiten zijn aanwezigheid verder behandeld;
  • blijkt klager behoorlijk te zijn opgeroepen en besluit het Dagelijks Bestuur dat diens aanwezigheid gewenst of noodzakelijk is, zonder het besluit tot uitstel te nemen, dan beslist het Dagelijks Bestuur of aan de klacht verder geen gevolg zal worden gegeven.
 3. Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren, alsmede als het Dagelijks Bestuur dit verlangt, ter bevestiging van de juistheid van hun verklaringen een schriftelijk vastgelegde samenvatting daarvan met hun handtekening te bekrachtigen.
 4. Binnen dertig dagen na de mondelinge behandeling doet het Dagelijkse Bestuur uitspraak. Deze termijn kan eenmaal met dertig dagen worden verlengd.
 5. Oordeelt het Dagelijks Bestuur de klacht gegrond, dan bepaalt het tevens welke tuchtrechtmaatregelen worden opgelegd.
 6. De uitspraak wordt schriftelijk aan de betrokkenen kenbaar gemaakt en bevat een omschrijving van de overtreding, een korte aanduiding van de grond en de bewijsmiddelen waarop zij berust, de tuchtmaatregel alsmede op welke wijze tegen de uitspraak in beroep kan worden gegaan.
 7. Op alle betrokkenen rust de plicht van geheimhouding voor wat hen als zodanig bekend is geworden.

 

Artikel 605        Rechtsgang in tweede instantie (in beroep gaan)

 1. Alleen klager of aangeklaagde kunnen in beroep gaan tegen een uitspraak van het Dagelijks Bestuur van de MLBB, binnen veertien dagen nadat de uitspraak is ontvangen. Dit dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de MLBB, die verplicht is de strafzaak aan het voltallige Bondsbestuur voor te leggen; dat op haar beurt - alvorens tot een definitieve uitspraak te komen de Adviesraad kan raadplegen.
 2. Dat schriftelijk stuk dient de bezwaren tegen de bestreden uitspraak te bevatten waarop het beroep is gegrond.
 3. Door het instellen van beroep kan de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf worden opgeschort.
 4. Tegen de beslissing van het Bondsbestuur is geen beroep meer mogelijk.
 5. Binnen 2 maanden na ontvangst van het beroepschrift neemt het Bondsbestuur een beslissing.

 

Artikel 606        Herziening

 1. De aangeklaagde aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd, waartegen geen beroep meer openstaat, kan herziening verzoeken op grond van feiten of omstandigheden die bij de behandeling niet bestonden of niet ter kennis van het Dagelijks Bestuur of het Bondsbestuur waren gekomen.
  • Het verzoek tot herziening moet schriftelijk worden ingediend bij het Bondsbestuur dat in laatste instantie uitspraak heeft gedaan;
  • het verzoek dient een nauwkeurige omschrijving te bevatten van de nieuwe feiten en omstandigheden waarop het is gegrond; de bewijsstukken dienen te worden bijgevoegd.

 

Artikel 607        Gratie
Het voltallig Bondsbestuur kan na het inwinnen van advies bij het Dagelijks Bestuur dat een tuchtmaatregel heeft opgelegd, daarvan gratie verlenen indien bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

 

Artikel 608        Tenuitvoerlegging van tuchtmaatregelen

 1. Een ieder is binnen het kader van zijn bevoegdheden verplicht er voor te zorgen of er op toe te zien dat opgelegde tuchtmaatregelen worden uitgevoerd en nageleefd.
 2. Het niet nakomen van deze verplichting is een strafbare handeling als bedoeld in artikel 602.

 

HOOFDSTUK 7     SLOTBEPALINGEN

Artikel 701        Niet voorziene gevallen
In alle gevallen waarin de Wet op Vereniging (Boek 2, Burgerlijk Wetboek), de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het Bondsbestuur.

 

Artikel 702        Inwerkingtreding

 1. Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Bondsvergadering op 5 juni 2009 te Roermond en treedt in werking op 1 juli 2009 en kan in stukken worden aangeduid met "HR-09".
 2. Door het in werking treden van dit HR-09 vervallen alle eerder genomen bepalingen die strijdig zijn met de bepalingen in dit Reglement opgenomen.
 3. Een beroep op het niet bekend zijn met de inhoud van de Statuten of Reglementen van de MLBB is niet-ontvankelijk.

 

AANHANGSEL BIJ HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

OVERZICHT ADMINISTRATIEKOSTEN EN GELDELIJKE BOETES

ADMINISTRATIEKOSTEN

 1. Intredegeld (inclusief twee reglementenboeken)  € 80,00
 2. Het niet binnen de termijn betalen van Bondsrekeningen; 10% van het totale factuurbedrag
 3. Het niet binnen de termijn betalen na het eerste verzoekschrift; 20 % van het totale factuurbedrag
 4. Administratiekosten opnieuw vaststellen wedstrijddatum door competitieleider, verschuldigd door aanvrager; €   5,00
 5. Administratiekosten bij het niet uitspelen van een Persoonlijk Kampioenschap; € 10,00
 6. Kosten twee reglementenboeken; € 30,00

 

GELDELIJKE BOETES  MAXIMAAL*

1. Niet tijdig inleveren van de ledenlijst € 25,00
2. Niet bezoeken Bondsvergaderingen € 15,00
3. Terugtrekking team uit de competitie € 75,00
4. Verkeerd invallen € 15,00
5. Per niet opgekomen speler € 15,00
6. Het voor het eerste maal niet opkomen van een team € 25,00
7. Het voor de tweede maal niet opkomen van een team € 50,00
8. Uitslagformulier(en) te laat binnen € 10,00
9. Het niet tijdig inleveren van een Persoonlijk kampioenschap € 50,00
10. Het niet tijdig inleveren van de bescheiden Persoonlijk kampioenschap € 10,00
     

 

De minimale boete is vastgesteld op 50% van de maximale boete.

*     Bij de maximale geldelijke boetes besluit het  Dagelijks Bestuur in de hoogte van de boete  al naar gelang de omstandigheden.