Statuten

OVERZICHT WIJZIGINGEN EN MUTATIES STATUTEN (klik hier om het reglement als PDF te openen)

Datum Artikel Vervangen pagina Wijziging/mutatie
Juni 2001 Gehele statuten Alle Algehele revisie Satuten
       

 

INHOUD

 1. Naam en zetel
 2. Duur, verenigingsjaar, boekjaar
 3. Doel
 4. Leden
 5. Aanmelding, voorwaarden
 6. Verplichtingen
 7. Straffen en boeten
 8. Geldmiddelen en contributie
 9. Einde lidmaatschap
 10. Bestuur
 11. Besluitvorming bestuur
 12. Vertegenwoordiging
 13. Rekening en verantwoording
 14. Algemene vergaderingen
 15. Toegang en besluitvorming algemene vergadering
 16. Leiding en notulering algemene vergadering
 17. Statutenwijziging
 18. Ontbinding en vereffening
 19. Huishoudelijk Reglement / overige regelingen van de Bond
 20. Slotbepaling
 21. Beslissingsrecht Bestuur

 

Artikel 1       Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: MIDDEN LIMBURGSE BILJART BOND, bij verkorting genaamd: M.L.B.B., en is gevestigd te Roermond.
 2. De vereniging wordt hierna in deze Statuten aangeduid als: de Bond.

 

Artikel 2        Duur

 1. De Bond is oorspronkelijk opgericht op vijftien december negentienhonderd negen en twintig.
 2. De Bond is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het verenigingsjaar(boekjaar) loopt van een juli tot en met dertig juni.

 

Artikel 3        Doel

 1. De Bond stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de biljartsport in al zijn verschijningsvormen en alles te doen wat tot dit doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.
 2. De Bond tracht dit doel onder meer te bereiken door het uitschrijven en het regelen van wedstrijden, competities en kampioenschappen en door het bevorderen van de oprichting, aansluiting en instandhouding van biljartverenigingen.

 

Artikel 4        Leden

 1. De Bond bestaat uit:
  • Gewone leden: verenigingen, al dan niet rechtspersonen, en stichtingen, die door de Bond  op een wijze en onder voorwaarde, als in het Huishoudelijk Reglement bepaald, als Bondsvereniging of -stichting zijn toegelaten.
  • Ereleden en leden van verdienste: natuurlijke personen, die, op voordracht van het Bondsbestuur als zodanig door de Bondsvergadering zijn benoemd.
  • Persoonlijke leden: natuurlijke personen die niet tot een Bondsvereniging of -stichting behoren, maar als zodanig door het Bondsbestuur zijn toegelaten. Zij kunnen slechts worden toegelaten als lid, indien van hen redelijkerwijs niet is te eisen dat zij lid zijn van een aangesloten vereniging of stichting.
 2. De interne en externe positie van de al dan niet rechtspersonen, verenigingen en van de stichtingen zullen in het Huishoudelijk Reglement nader worden geregeld.

 

Artikel 5        Aanmelding tot lid

De aanmelding tot lid moet geschieden bij het Bondsbestuur. Toelating tot lid kan door het Bondsbestuur geweigerd worden op de volgende gronden:

 1. indien betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden, vastgesteld in deze Statuten of in het Huishoudelijk Reglement;
 2. indien betrokkene in strijd gehandeld heeft met de biljartsportbelangen;
 3. indien clublokaal en/of spelmateriaal niet aan de eisen voldoet of voldoen zoals die door de Bond zijn vastgesteld;
 4. indien Statuten of Huishoudelijk Reglement van de vereniging die aansluiting bij de Bond verzoekt, in strijd zijn met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de Bond.

 

Artikel 6        Verplichtingen

 1. De leden zijn verplicht:
  • de Statuten en Reglementen van de Bond, alsmede de besluiten van het Bondsbestuur, de algemene vergadering, de strafcommissie of een ander orgaan van de Bond na te leven;
  • de belangen van de Bond, de vereniging, stichting en van de biljartsport in het algemeen niet te schaden;
  • alle overige verplichtingen, welke de Bond in naam van zijn leden aangaat, te aanvaarden en na te komen.
 2. Behalve de in deze Statuten vermelde verplichtingen kunnen door de Bond slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

 

Artikel 7        Straffen en boeten

 1. De Bond is bevoegd zijn aangesloten verenigingen, stichtingen en/of persoonlijke leden straffen en boeten op te leggen ter zake van:
  • handelingen, in strijd met de bepalingen van de Statuten of Reglementen, dan wel met de besluiten van de algemene vergadering of het Bondsbestuur;
  • handelingen, welke de belangen van de Bond, een aangesloten vereniging, stichting, en persoonlijk lid of de biljartsport in het algemeen kunnen schaden;
  • bedrieglijke of misleidende handelingen met betrekking tot het deelnemen of doen deelnemen aan officiële wedstrijden;
  • het opzettelijk verstrekken van onjuiste of misleidende opgave(n) of inlichtingen;
  • wangedrag, in welke vorm dan ook;
  • het verzaken van aangegane verplichtingen verband houdende met de biljartsport.
 2. In het Huishoudelijk Reglement zullen nadere bepalingen omtrent de straffen en boeten worden opgenomen.

 

Artikel 8        Geldmiddelen en contributie

 1. De geldmiddelen van de Bond bestaan uit:
  • contributies van de leden;
  • inschrijfgelden van de deelnemers aan wedstrijden;
  • gekweekte rente;
  • hoofdelijke omslagen;
  • administratieve heffingen;
  • andere inkomsten.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie, voor zover zij geen spelend lid zijn.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 5. Tot het heffen van hoofdelijke omslagen kan slechts worden overgegaan ingevolge een daartoe telkenmale te nemen besluit der algemene vergadering.

 

Artikel 9        Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap gaat verloren door:
  • opzegging door het lid;
  • overlijden van het lid;
  • vervallenverklaring van het lidmaatschap door de algemene vergadering of het Bondsbestuur;
  • ontbinding der aangesloten vereniging of stichting.
 2. Opzegging, als bedoeld in het vorige lid onder a. kan te allen tijde, doch uitsluitend bij aangetekend schrijven, aan het Bondsbestuur geschieden, met dien verstande, dat, indien de opzegging niet is geschied uiterlijk twee maanden vóór het einde van het verenigingsjaar, de contributie voor het volgende verenigingsjaar gehandhaafd blijft.
 3. Vervallenverklaring van het lidmaatschap door de algemene vergadering of het Bondsbestuur kan geschieden indien een lid heeft opgehouden aan de in deze Statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of indien het zijn verplichtingen jegens de Bond niet nakomt, alsmede indien van de Bond redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Vervallenverklaring van het lidmaatschap door het Bondsbestuur met onmiddellijke ingang is echter mogelijk indien van het lid of van de Bond redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

 

Artikel 10       Bestuur

 1. Het Bondsbestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen meerderjarige personen. Zij worden gekozen uit de leden van de aangesloten verenigingen of stichtingen of persoonlijke leden door de algemene vergadering. De voorzitter wordt als zodanig gekozen.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door een aangesloten vereniging of stichting of door de persoonlijke leden. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 3. In zijn eerste bestuursvergadering na zijn verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan mededeling aan alle leden.
 4. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de competitieleider. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
 5. Ieder bestuurder is tegenover de Bond gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Deze taak wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. Periodiek zullen één of meer bestuursleden aftreden volgens een door de algemene vergadering op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature wordt door de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  • door het eindigen van het lidmaatschap;
  • door bedanken als bestuurslid.

 

Artikel 11       Besluitvorming van het bestuur

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter en/of een bestuurslid anders wensen.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

 

Artikel 12       Vertegenwoordiging

 1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het bestuur belast met het besturen van de Bond.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden negen is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, doch is verplicht ervoor te zorgen dat op de eerstvolgende jaarvergadering, in alle vacatures wordt voorzien.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de Bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluit tot:
  1. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vierduizend vijfhonderdzevenendertig euro en tachtig eurocenten (€ 4.537,80) te boven gaande;
   • het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen;
   • het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Bond een bankkrediet wordt verleend;
   • het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de Bond verstrekt bankkrediet;
   • het aangaan van dadingen;
   • het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
   • het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de Bond in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  • hetzij door de voorzitter en secretaris tezamen;
  • hetzij door de voorzitter en/of secretaris gemachtigd andere bestuurslid.
 7. Het bestuur is verplicht om de Bond, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond.

 

Artikel 13       Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Bond zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  • De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  • De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
  • De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der Bond te geven.
 4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden zoals bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel, tien jaar lang te bewaren.

 

Artikel 14       Algemene vergaderingen

 1. Aan de algemene vergadering komen in de Bond alle bevoegdheden toe, die niet door wet of Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering, genoemd: Jaarvergadering gehouden worden.
 3. De agenda van de Jaarvergadering zal in elk geval als punten van behandeling bevatten:
  • het jaarverslag van het Bondsbestuur;
  • het jaarverslag van de penningmeester;het verslag van de kascontrolecommissie;
  • de decharge van de penningmeester;
  • de begroting van het volgend jaar;
  • de vaststelling van de contributies voor het volgend verenigingsjaar;
  • bestuursverkiezing;
  • verkiezing van de kascontrolecommissie;
  • rondvraag.
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bondsbestuur met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle aangesloten verenigingen of stichtingen of persoonlijke leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
 6. Voorts is het bestuur verplicht, op gezamenlijk schriftelijk verzoek van ten minste drie der aangesloten verenigingen, stichtingen of persoonlijke leden, tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan acht weken. Indien aan het verzoek binnen acht weken geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid. De verzoekers zijn verplicht binnen een maand na afloop van de zelf bijeengeroepen vergadering uitvoerig en schriftelijk verslag uit te brengen aan het Bondsbestuur van het ter vergadering behandelde.

 

Artikel 15       Toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben de Bondsbestuursleden, de afgevaardigden der verenigingen of stichtingen als vermeld in lid 2, ere-leden en leden van verdienste van de Bond en persvertegenwoordigers, alsmede de persoonlijke leden.
 2. Elke vereniging of stichting wijst ten minste één van zijn leden aan als afgevaardigde naar een algemene vergadering. Vóór de aanvang der vergadering moet een door de secretaris der vereniging ondertekende geloofsbrief bij het Bondsbestuur zijn binnengekomen, behelzende de naam van één afgevaardigde die als woordvoerder en stemgerechtigde is aangewezen.
 3. Het Bondsbestuur kan ook anderen dan in lid 1 en 2 van dit artikel genoemden toegang tot de algemene vergadering verlenen, hetzij voor de gehele duur daarvan, hetzij gedurende de behandeling van bepaalde agendapunten.
 4. Stemgerechtigd zijn slechts de afgevaardigden der verenigingen of stichtingen, die als zodanig in de geloofsbrief als bedoeld in lid 2 van dit artikel zijn aangewezen, alsmede persoonlijke leden. Bondsbestuursleden hebben een adviserende stem.
 5. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de voorzitter, zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
 6. Bij stemming over personen brengen de stemgerechtigde afgevaardigden en persoonlijke leden, ieder één stem uit.
 7. Over zaken wordt mondeling gestemd.
 8. Bij stemming over zaken brengen de stemgerechtigde afgevaardigden ieder afzonderlijk zoveel stemmen uit als hun vereniging of stichting teams telt ten tijde van de vergadering.
  • Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
  • Onder meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
  • Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, uitgebrachte stemmen of stembiljetten die naar het oordeel van de voorzitter:
   • blanco zijn;
   • ondertekend zijn;
   • onleesbaar of onduidelijk zijn;een persoon niet duidelijk aanwijzen;
   • de naam aangeven van een persoon die niet kandidaat is gesteld;
   • voor elke verkiesbare plaats meer dan een naam aangeven;
   • meer aangeven dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
  • Een ter vergadering uitgesproken oordeel door de voorzitter dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  • Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering dit wenst, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een afgevaardigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Artikel 16       Leiding en notulering algemene vergadering

 1. De algemene vergadering wordt geleid door de Bondsvoorzitter. Bij afwezigheid van de Bondsvoorzitter treedt een ander door het Bondsbestuur als eerste de vice-voorzitter aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering zelf daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het Bondsbestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

 

Artikel 17       Statutenwijziging

 1. De Statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot Statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan het Bondsbestuur en aan alle aangesloten verenigingen en stichtingen toezenden.
 3. Een besluit tot Statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde afgevaardigden der verenigingen of stichtingen alsmede van de persoonlijke leden aanwezig is. Indien geen twee/derde van de afgevaardigden of persoonlijke leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna doch niet eerder dan twee weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dit in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden of persoonlijke leden een besluit kan worden genomen mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt aan de aangesloten verenigingen mededeling gedaan. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

 

Artikel 18       Ontbinding en vereffening

 1. De Bond wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de stemgerechtigde afgevaardigden der verenigingen of stichtingen alsmede van de persoonlijke leden, zoals bedoeld in artikel15 lid 2, aanwezig is.
 2. Het bepaalde in artikel 17 in de leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij een besluit tot ontbinding benoemt de algemene vergadering een liquidatiecommissie.
 4. De algemene vergadering beslist na een besluit tot ontbinding welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen van de Bond zal worden gegeven. Deze bestemming kan geen andere zijn dan een algemeen sportbelang of liefdadigheidsdoel. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de leden die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn.
 5. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars kunnen worden aangewezen, geschiedt de vereffening door het Bondsbestuur.
 6. Na de ontbinding blijft de Bond voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten en Reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Bond uitgaan, moeten aan zijn naam worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".

 

Artikel 19       Huishoudelijk Reglement / overige Reglementen van de Bond

 1. Voor zover de Statuten daaromtrent geen bepalingen bevatten, regelt de algemene vergadering bij Huishoudelijk Reglement de organisatie van de Bond, de tekeningsbevoegdheid, het recht van beroep, de wijze van bekendmaking aan de leden van officiële stukken en besluiten, benevens andere maatregelen van huishoudelijke aard.
 2. Met betrekking tot het wedstrijdwezen zal het Bondsbestuur bij afzonderlijke Reglementen voorschriften geven.
 3. De overige Reglementen der Bond mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.

 

Artikel 20       Slotbepaling

Door zijn toelating verklaart ieder lid van de Bond zich te onderwerpen aan de Statuten, Reglementen en andere wettige regelingen en besluiten. Leden van de Bond kunnen zich nimmer beroepen op onbekendheid met het bepaalde in de Statuten, Reglementen en alle andere wettige regelingen en besluiten der Bond.

 

Artikel 21       Beslissingsrecht Bestuur

In alle gevallen waarin de Wet, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en overige Reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de Bondsvergadering van 26 juni 1982.
Op 4 november 1982 is de tekst van deze Statuten door notaris J.C. Ritzen te Roermond in een notariële akte opgenomen.

Deze Statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij een op 14 november 2001 voor notaris mr. J.A.C. Smits te Thorn verleden akte van Statutenwijziging, waarvoor de Bondsvergadering op 1 juni 2001 toestemming verleende.