Competitie- en wedstrijdreglement

OVERZICHT WIJZIGINGEN EN MUTATIES (klik hier om het reglement als PDF te openen)

Datum Artikel Vervangen pagina Wijziging/mutatie
Sept. 2007 Gehele reglement Alle

Algehele revisie Competitie- en wedstrijgreglement

Juni 2009 Art. 203 lid 4 7 Toegevoegd lid 4a: Onbekend en maximaal aantal caramboles
Juni 2010 Art. 201 5 Toegevoegd lid 11: Overschrijving tijdens de competitie
Juni 2010 Art. 203 lid 1a 6 Verschil tussen loting en algemeen moyenne aangepast.
Juni 2010 Art. 204 lid 2a 9 Herberekening en correctiemaatregelen Kader/DB aangepast.
Juni 2010 Art. 303 lid 8 13 en 14 Reglement aangepast m.b.t. het te laat komen van spelers.
Juni 2011 Art. 308 16 Digitaal insturen van uitslagformulieren
Juni 2011 Bijlage A Nieuw Partijlengtelijsten aangepast en toegevoegd.
Juni 2012 Art. 201 lid 2 3 Toelichting op indeling en verplichting m.b.t. hoofdklasse libre.
Juni 2012 Art. 201 lid 5 5 Tenminste 2 reservespelers voor elke spelsoort.
Juni 2012 Art. 203 lid 4 en 7 7 en 8 Aanpassing opgavetabel onbekende spelers.
Juni 2012 Art. 204 lid 3c 10 Herberekening reglementair onbekende spelers.
Juni 2012 Art. 205 11 Verplichte aanwezigheid wijzigingsbladen en competitieboekje.
Juni 2012 Art. 302 12 Verzoek tot resp. vaststelling van nieuwe speeldatum.
Juni 2012 Art. 306 14, 15 en 16 Invallersregeling libre (verschil in te maken caramboles).
Juni 2012 Art. 307 lid 10 16 Vervallen
Juni 2012 Bijlage A 21 Toegevoegd omrekentabel Libre - Bandstoten.
Juni 2013 Art. 201 lid 6 5 Toegevoegd lid 6a: Opstelling spelers.
Juni 2013 Art. 203 lid 1a   Aanpassing verschil tussen algemeen moyenne en loting.
Juni 2013 Art. 203 lid 7a t/m Aanvulling met minimum caramboles in Hoofdklasse libre.
Juni 2013 Art. 306 18 Toegevoegd lid 1b; invallen vast opgestelde spelers.
Juni 2013 Bijlage A 2 Aanpassing Kadertabel 38/2 (zonder vrij middenvak).
Juni 2015 Art. 201 lid 4 4 Opgave van tenminste 2 mailadressen contactpersonen
Juni 2015 Art. 201 lid 6b 5 Vervallen
Juni 2015 Art. 203 lid 4a 7 Minimum moyenne opgave onbekende spelers aangepast.
Juni 2015 Art. 303 14 Puntaftrek bij het niet opkomen van teams of spelers.
Juni 2015 Bijlage A 2 en 3 Aanpassing kadertabellen 38/2 en 57/2.
Juni 2017 Bijlage A 3 Aanpassing kadertabel 57/2
Sept.2021 Bijlage A 3 Aanpassing driebandentabel

 

Opmerking: de laatste wijzigingen zijn in rood aangegeven.

 

HOOFDSTUK 1      ALGEMEEN
101  Leiding competitie
102  Reglementen van toepassing
103  Spelsoorten en klassen
104 Speeldagen

HOOFDSTUK 2      INSCHRIJVEN BONDSCOMPETITIE
201  Inschrijving teams
202  Opstelling en indeling teams
203  Speelsterkte en onbekend gemiddelde
204  Herberekening gemiddelde en correctiemaatregelen
205  Competitieboekje en wijzigingsbladen

HOOFDSTUK 3      COMPETITIE- EN WEDSTRIJDWEZEN
301  Wedstrijdprogramma, speelschema en partijlengte
302  Uitstellen wedstrijden
303  Niet opkomen team en/of spelers
304  Annuleren partijen
305  Arbitrage
306  Invallen
307  Matchpunten en kampioenschap
308  Uitslagformulieren

HOOFDSTUK 4      SLOTBEPALINGEN
401  Boetes en administratieve heffingen
402  Onvoorziene gevallen
403  Inwerkingtreding reglement

 

 

HOOFDSTUK 1   ALGEMEEN

Artikel 101     Leiding competitie

De algemene leiding van de competitie berust bij de competitieleider. Indien over de toepassing van bepalingen van dit reglement verschil van mening bestaat, beslist het Bondsbestuur.

 

Artikel 102     Reglementen van toepassing

Bij de competitiewedstrijden zijn de bepalingen opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van toepassing. Verder dienen bij competitiewedstrijden de bepalingen van dit reglement en van het Spel- en Arbitragereglement worden toegepast.

 

Artikel 103     Spelsoorten/klassen

In alle klassen zal gespeeld worden met 4 spelers, uitgezonderd de spelsoort Kader en Driebanden en de hoofdklasse en de 1e klassen Libre, waar gespeeld wordt met 3 spelers.

 

Artikel 104     Speeldagen
Kader            -->  woensdag
Driebanden   -->  vrijdag
Libre              -->  maandag, dinsdag, donderdag
Senioren        -->  maandag t/m vrijdag (in de middaguren)
Met onderling goedvinden mag ook op een andere dag worden gespeeld, mits de wedstrijd in dezelfde week zal plaatsvinden. Bij eventueel uitstellen, zie ook artikel 302 (uitstel wedstrijden).

 

HOOFDSTUK 2   INSCHRIJVEN BONDSCOMPETITIE

Artikel 201     Inschrijving teams

 1. Inschrijvingen algemeen
  Ieder jaar worden vóór of op de Zomervergadering aan de verenigingen de inschrijvingsformulieren voor de Bondscompetitie toegestuurd resp. uitgereikt, te weten:
  • opgavenlijst van de Hoofd- en 1e Klassen voor de spelsoorten Kader en Libre, alsmede voor alle Driebandenklassen (drietallen) en Seniorenklassen;
  • de ledenlijst waarbij tevens een lijst waarmede ook de overige teams (viertallen), alle reserves en niet-actieve spelers kunnen worden opgeven;
  • na afloop van de reguliere competitie ontvangen de verenigingen een lijst met de door haar spelers behaalde gemiddelden in het vorige seizoen.

Indien de spelers geen 6 thuis- en 6 uitwedstrijden hebben gespeeld, wordt achter het gemiddelde van elke speler de aantallen wel gespeelde wedstrijden vermeld. ( * (ster)  thuis (-)  -  uit  (-) ) Heeft een klasse 10 of 9 teams dan worden dit 5 thuis- en 5 uitwedstrijden.

Mochten verenigingen niet akkoord gaan met deze gemiddelden, dan dienen zij vóór de inzending van de ledenlijst dit door middel van een specificatie van de huns inziens juiste berekening bij de competitieleider kenbaar te maken. Na deze datum worden geen correcties van het gemiddelde meer geaccepteerd.

De opgave van de "onbekende" gemiddelden, aangegeven met een * (ster), betekent niet dat deze gemiddelden automatisch gelden voor het nieuwe seizoen. De vereniging is en blijft verantwoordelijk voor de opgave van de juiste sterkte van hun speler (zie artikel 203).

 1. Inschrijving Hoofd- en 1e  Klassen
  Alle verenigingen ontvangen hiervoor het inschrijvingsformulier, waarvan retournering alleen noodzakelijk is, als het jaarlijks opgegeven minimale teamgemiddelde voor drietallen wordt overschreden. Het formulier dient binnen de aangegeven inschrijvingstermijn te worden ingezonden.

Bij het niet of niet tijdig indienen van de opgave loopt de vereniging het risico dat bij de algemene opgave voor de Bondscompetitie via de ledenlijst, het dan als viertal opgegeven team, dat op grond van de gemiddelden van de eerste drie spelers in feite in een van de Hoofd- of 1e Klassen thuis hoorde, van verdere deelname aan de Bondscompetitie wordt uitgesloten.

De indeling van de teams in de Hoofd- en 1e Klassen geschiedt op basis van afdalend teammoyenne en, voor zover mogelijk, aan hand van eventueel opgegeven voorkeursdag. De Hoofdklassen bestaan altijd uit de teams met de hoogste teammoyennes, ongeacht voorkeursdagen of sluitingsdag van het clublokaal. Mocht een in de hoofdklasse ingedeeld team niet kunnen of willen voldoen aan de indeling, bestaat de mogelijkheid tot een gewijzigde opgave van het team of wordt het team in zijn geheel niet ingedeeld.

Na het definitief bekend zijn van de samenstelling van de Hoofd- en 1e Klassen voor het nieuwe seizoen zullen de verenigingen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld, opdat zij bij het samenstellen van de overige teams (viertallen) hiermede rekening kunnen houden. De samenstelling van de opgegeven drietallen kan uitsluitend gewijzigd worden met toestemming van de competitieleiding. De teams dienen indien nodig met reservespelers de competitie verder uit te spelen.

 1. Inschrijving Driebanden- en Seniorenteams
  Alle vereniging ontvangen een inschrijvingsformulier, dat binnen de aangegeven inschrijvingstermijn, tegelijkertijd met  de inschrijvingen voor de Hoofd- en 1e-klassen moet worden ingezonden.

Als vaste speeldag voor Driebanden wordt de vrijdag aangehouden, waardoor het voor de spelers mogelijk is aan meerdere spelsoorten deel te nemen. Bij de Senioren kan worden gespeeld op maandag t/m vrijdag in de middaguren. Het aantal deelnemende teams is afhankelijk van het vaste rooster, dat voor alle klassen moet worden toegepast.

Verenigingen kunnen maximaal 2 Driebandenteams per beschikbaar biljart inschrijven. Bij meerdere Driebandenteams is het mogelijk om uit te wijken naar een vast gastlokaal.

Het maximaal aantal deelnemende teams kan slechts bestaan uit een veelvoud van het aantal teams behorende bij het toe te passen rooster. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemende teams, zal het team met het laagste teamgemiddelde moeten afvallen. Het eerst valt af het team met het laagste teamgemiddelde, dat tevens buiten mededinging deelneemt. Zijn er meerdere Driebandenteams buiten mededingen met hetzelfde laagste onbekend teamgemiddelde, dan zal (zullen) dat (die) team(s) moeten afvallen met het laagste Kader- of Libre-gemiddelde.

TOELICHTING!
Het aantal teams is afhankelijk van het vaste rooster, dat voor alle klassen moet worden toegepast; immers verschillende verenigingen kunnen meerdere Driebandenteams inschrijven, die in verschillende klassen kunnen worden ingedeeld.
Toepassing van verschillende roosters zou betekenen dat dan de speelvolgorde van de roosternummers zou afwijken en het niet mogelijk is om bijvoorbeeld van een vereniging team A en  B beurtelings uit- of thuis te laten spelen.
De competitieleider heeft de keuze uit rooster A (7-8 teams), rooster B ( 9-10 teams) en rooster C (11-12 teams).
Op grond van het bovenstaande zal duidelijk zijn dat het maximale aantal teams slechts kan bestaan uit een veelvoud van één van de in bovenvermelde roosters aangegeven aantal teams. Het is dan ook niet denkbeeldig dat één of meerdere teams op grond van deze roostertechnische noodzakelijkheid niet aan de Driebandencompetitie kunnen deelnemen. De competitieleider zal de definitieve indeling van de Driebandenklassen zo spoedig mogelijk aan de verenigingen mededelen, waardoor het voor de spelers, die niet aan de Driebandencompetitie kunnen deelnemen, eventueel nog mogelijk is om voor een andere spelsoort in te schrijven.

 1. Ledenlijst, opgave overige teams
  Het inschrijven van de leden en de teams dient te geschieden op de door de MLBB voorgeschreven wijze. De volgende rubrieken dienen te worden ingevuld:
  • bestuurssamenstelling; de door de lidvereniging opgegeven bestuursleden zijn lid van de MLBB en dienen in de ledenlijst te worden vermeld als speler, reserve of als niet-actief lid;
  • er dienen tenminste twee e-mailadressen te worden opgegeven van personen die voor het MLBB-bestuur als contactpersonen fungeren;
  • verenigingslokaal;
  • opgave data waarop in verband met bijv. kermis persé niet gespeeld kan worden;
  • bijzonderheden;
  • complete ledenlijst; opgave van alle spelers, incl. niet-actieve leden (deze genieten een gereduceerd contributiebedrag, nemen niet actief deel aan de competitie, maar behouden wel alle rechten zoals b.v. jubilea etc.);
  • teams en reserves;
  • de teams die definitief in de Hoofd- of 1e Klassen en Driebandenklassen werden ingedeeld (zie lid 2) dienen wederom op deze lijst te worden ingevuld;
  • niet-actieve leden.

Speciaal de bijzondere wensen ten aanzien van de gewenste speeldag zullen mede gezien het grote aantal teams, om indelingstechnische redenen niet altijd gehonoreerd kunnen worden. Problemen ten gevolge van de vaste sluitingsdag(en) van het lokaal dienen door de vereniging in overleg met de kastelein opgelost te worden. Mocht de sluitingsperiode van het lokaal in verband met vakantie van dusdanige lange aard zijn en deze periode samenvalt met het competitieseizoen, waardoor het speelschema in gevaar komt, dan kan uitsluiting van de competitie voor deze vereniging overwogen worden;

De ledenlijst dient volledig, duidelijk leesbaar en naar waarheid te worden ingevuld en binnen de daarvoor gestelde termijn bij de competitieleider te worden ingediend. Bij niet tijdige inlevering van de ledenlijst kan de betreffende vereniging het recht tot deelname aan de competitie worden ontzegd. Bovendien kan een boete worden opgelegd.

 1. Reservespelers
  Buiten de opgegeven teams moeten voor elke spelsoort tenminste twee reservespelers in de ledenlijst worden vermeld, die volgens het bepaalde in artikel 306 van dit reglement gerechtigd zijn in te vallen voor alle spelers vast opgesteld in de opgegeven teams.
 2. Opstelling spelers
  De spelers welke in een team worden opgesteld blijven de gehele competitie voor dit team gehandhaafd, met dien verstande dat indien een team één of meer speler(s) met   een reglementair onbekend gemiddelde (gemerkt met een *) heeft (hebben) en na de herberekening(en) volgens artikel 204.1 en 204.3 a en c de volgorde van de sterkte van de teamspelers hierdoor wijzigt, het team in de dan ontstane nieuwe volgorde de competitie moet vervolgen.
 3. Aansprakelijkheid opgegeven teams
  De vereniging is aansprakelijk voor handhaving van de door haar opgegeven en door de competitieleider ingedeelde teams. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf de sluitingsdatum voor de jaarlijkse aanmelding tot het einde van de competitie. Indien een team tijdens deze periode wordt teruggetrokken, zal aan de betreffende vereniging een boete worden opgelegd.
  Blijkt dat terugtrekking te wijten is aan onwil van de spelers, dan zal bovendien aan deze spelers een speelverbod c.q. schorsing worden opgelegd. De duur van een speelverbod c.q. schorsing wordt door het Bondsbestuur bepaald.
 4. Mutaties ledenlijst
  Na de in de ledenlijst genoemde sluitingsdatum kunnen geen veranderingen in de opgegeven teams worden doorgevoerd, behoudens het bepaalde in lid 9 van dit artikel.
 5. Mutaties van opgegeven teams
  Indien gedurende het speelseizoen, door vertrek van spelers of anderszins, een vereniging in moeilijkheden geraakt, kan van lid 8 van dit artikel worden afgeweken. Een verzoek daartoe dient aan de Competitieleider te worden gericht.
 1. Onjuiste opgave speelsterkte
  Bij onjuiste opgave van de sterkte van de in lid 9 van dit artikel bedoelde spelers, worden de reeds door betreffende spelers gespeelde wedstrijden geacht door hen te zijn verloren. Het Bondsbestuur kan de betreffende spelers een speelverbod opleggen voor de nog te spelen wedstrijden, terwijl aan de betreffende vereniging een boete kan worden opgelegd.
 1. Overschrijving tijdens de competitie
  Zodra de competitie- en teamindeling definitief zijn, is het overschrijven van een in een team opgestelde speler naar een andere vereniging niet meer mogelijk. Gedurende de competitie worden géén in een team opgestelde spelers overgeschreven, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. Dit laatste is ter beoordeling aan de competitieleider.

 

Artikel 202     Opstelling en indeling teams

 1. De verenigingen komen in de competitie uit met drie- en/of viertallen. Hierna te noemen: teams.
 2. Iedere vereniging heeft het recht meerdere teams in te schrijven. Het Bondsbestuur kan het aantal deelnemende teams per vereniging beperken, indien het competitieschema in gevaar zou komen.
 3. De opstelling van een team moet geschieden in volgorde van de sterkte van de spelers.
 4. De opstelling resp. opgave van de teams dient te geschieden in volgorde van de spelsoorten Kader, Libre, Driebanden en Senioren en vervolgens in volgorde van sterkte van de teamgemiddelden.
 5. De indeling van de teams geschiedt door de competitieleider, zulks in overleg met het Bondsbestuur.
 6. Alvorens de indeling bindend verklaard kan worden voor alle aangesloten verenigingen dient deze door het Bondsbestuur te zijn goedgekeurd.

 

Artikel 203     Speelsterkte, onbekend gemiddelde
1a.  Na afloop van de competitie wordt de sterkte van een speler in een bepaalde spelsoort vastgesteld aan de hand van het gemiddelde behaald over 6 thuis- en 6 uitwedstrijden van de vorige competitie. Heeft een klasse 10 of 9 teams, dan wordt de sterkte van een speler in een bepaalde spelsoort vastgesteld aan de hand van het gemiddelde behaald over 5 thuis- en 5 uitwedstrijden van de vorige competitie.

Deze wedstrijden zullen na afloop van de competitie door een neutrale derde (reserve kascontroleur) worden uitgeloot. Tevens wordt uit de resterende uit-  en thuiswedstrijden een volgorde geloot als reservenummers ter bepaling van het gemiddelde voor het geval een speler één of meer uit de eerste reeks gelote thuis- en/of uitwedstrijden niet heeft gespeeld.

Mocht blijken dat het algemene gemiddelde over de gehele competitie hoger is dan het uitgelote gemiddelde, dan geldt het algemene gemiddelde.

Blijkt het uitgelote gemiddelde hoger te zijn dan het algemene gemiddelde over de gehele competitie, en moet de speler hierdoor meer caramboles maken, dan blijft het aantal nieuw te maken caramboles beperkt tot één trap hoger van de betreffende tabel. Als nieuw moyenne wordt het hoogste moyenne van de trap erboven aangehouden.

Voorbeeld:

Algemeen gemiddelde 2,47 70 caramboles
Loting gemiddelde 2,77 80 caramboles
Gemiddelde nieuwe competitie 2,74 75 caramboles
     

Een speler heeft een “reglementair bekend gemiddelde” indien tenminste 6 thuis- en 6 uitwedstrijden, in de betreffende spelsoort, in de afgelopen competitie zijn gespeeld. Heeft een klasse 10 of 9 teams dan worden dit 5 thuis- en 5 uitwedstrijden.

1b.  Indien een speler in de afgelopen twee competitie niet heeft deelgenomen, doch wel in het direct hieraan voorafgaande seizoen en in dat seizoen een "reglementair bekend  gemiddelde" haalde, dan wordt deze speler tevens beschouwd als een speler met een "reglementair bekend gemiddelde".

1c.  In het geval dat een speler niet voldoet aan het gestelde in lid 1a., en in het afgelopen seizoen tenminste zes wedstrijden heeft gespeeld, en hij tevens in het hieraan voorafgaande seizoen een "reglementair bekend gemiddelde" had, wordt deze speler tevens aangemerkt als een speler met een "reglementair bekend gemiddelde", waarbij het dan hoogste behaalde gemiddelde zal worden aangehouden.

1d.  Een speler heeft het recht de competitieleider te verzoeken het gemiddelde te verhogen, mits dit geen consequenties heeft voor de indeling - in de hogere klassen - hetgeen het geval kan zijn als het teamgemiddelde van het team waarin deze speler is opgesteld zodanig omhoog gaat dat een ander team met de correcte gemiddelden hiervoor moet plaatsmaken.

2.    Indien een speler niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt deze speler voor de bepaalde spelsoort aangemerkt als, speler met een "reglementair onbekend gemiddelde".

3a.  Van een speler met een "reglementair onbekend gemiddelde" in een bepaalde spelsoort dient het laatst "reglementair bekende gemiddelde" in die spelsoort - mits niet ouder dan drie jaar -  te worden aangegeven. Het op te geven gemiddelde mag wel hoger, doch beslist niet lager zijn dan dit laatst bekende gemiddelde.

3b.  Een speler, welke drie jaar aaneengesloten met een reglementair onbekend gemiddelde (*) te boek heeft gestaan, mag zich de hierop volgende competitie opgeven als bedoeld in artikel 203 lid 4.

3c.  Een Kader-speler, die wordt opgegeven voor de spelsoort 38/2, hoger dan 24.00 dient 57/2 te spelen met een minimum van 14.00 conform artikel 203 lid 8.

3d.  Een Libre-speler die moet worden opgegeven met een gemiddelde van 16.00 of meer is verplicht te spelen volgens Libre Grote Hoek (LGH 1 of LGH 2) conform artikel 203 lid 9.

4a.  Indien van een speler geen reglementair gemiddelde in een bepaalde spelsoort bij de Bond bekend is, (het betreft hier dus een qua gemiddelde volledig onbekende speler) en artikel 203 lid 3 en 307 lid 9 voor deze speler niet van toepassing zijn, dan dient de betreffende vereniging voor deze speler naar beste weten en kunnen een gemiddelde volgens onderstaande tabel op te geven.

Libre Kader 38/2 Kader 57/2 Driebanden
0,60 9,00 2,49 12,00 0,275
0,80 10,00 3,49 14,00 0,325
1,00 12,00 4,49 16,00 0,375
1,25 14,00 5,00 18,00 0,425
1,50 16,00 6,00 21,00 0,475
1,75 18,00 7,00 24,00 0,525
2,00 20,00 8,00   0,575
2,25 22,00 9,00   0,650
2,75 24,00 10,00   0,725
3,25 26,00 12,00   0,825
4,00 28,00 14,00   0,925
5,00 30,00 16,00   1,000
6,00 33,00 18,00    
7,00 36,00 21,00    
8,00   24,00    
         
 
Voor de spelsoort driebanden geldt bovendien dat spelers met een libre- of kadermoyenne:
 • tussen de 3,50 en 5,00 zich minimaal dienen op te geven aan 0,325;
 • tussen de 5,00 en de 8,00 zich minimaal dienen op te geven aan 0,425;
 • hoger dan 8,00 zich minimaal dienen op te geven aan 0,525.

De vereniging is en blijft verantwoordelijk voor de opgave van de juiste sterkte van hun spelers.

4b.  Indien een reglementair onbekende speler in een bepaalde spelsoort wordt opgegeven aan het maximum gemiddelde zoals vermeld in tabel van art. 203 lid 4a, mag deze speler ervoor kiezen om de competitie als reglementair bekend dan wel reglementair onbekend ingeschreven te worden.

5.    Indien een opgave van gemiddelde naar het oordeel van de competitieleider te hoog of te laag is, is deze bevoegd dat gemiddelde naar beste weten en kunnen eigenhandig te verlagen c.q. te verhogen. De bepalingen genoemd in artikel 204 van dit reglement zijn eveneens van toepassing op de spelers waarvan de competitieleider het gemiddelde heeft verlaagd c.q. verhoogd, als bedoeld in dit lid.

6.    Een lid van de MLBB mag als gastspeler uitkomen voor een andere vereniging, mits niet in dezelfde spelsoort, waarbij Libre en Senioren als apart spelsoort wordt beschouwd. Deze speler valt dan voor wat betreft het gastspel onder het gezag van de gastvereniging. Tevens is het mogelijk om binnen dezelfde vereniging zowel in een kader- als in een libre- en/of een driebandenteam als speler opgesteld te worden.

7.    Minimum aantal caramboles

a.  Voor een speler uitkomende in een kader- of een hoofdklasse libre-team is het minimum aantal te maken caramboles vastgesteld op 80. Voor de samenstelling van het kader- en/of hoofdklasse libre-team of het spelen met invallers, zal speler nummer 2 aan minimaal 100 en de kopspeler aan minimaal 120 caramboles moeten worden opgegeven. Indien er gebruik wordt gemaakt van invallers zijn de minimum aantal caramboles van 80, 100, resp. 120, afhankelijk van de positie van de invallers, eveneens van kracht.

b. Een speler opgesteld in een Hoofdklasse-libre-team zal worden ingedeeld met tenminste het aantal caramboles behorende bij een gemiddelde van 3,99.

c. Een speler opgesteld in een team, uitkomende in de Hoofdklasse DB, zal worden ingedeeld met  tenminste het aantal caramboles behorende bij een gemiddelde van 0,325.

d.  Het minimum aantal caramboles hiervoor benoemd onder a, b en c gelden óók voor invallers (zie artikel 306 lid 3)

8.    Promotie- en degradatieregeling Kader
Een Kader-speler die in enig seizoen een reglementair gemiddelde hoger dan 26,99 behaalt in de spelsoort 38/2 promoveert naar de spelsoort 57/2. Voor de juiste opgave van dit gemiddelde is en blijft de vereniging verantwoordelijk, met dien verstande, dat dit gemiddelde niet lager mag zijn dan 14,00 (* ster).
Bij de eerste herberekening zal deze speler niet lager ingedeeld worden. Behaalt de speler bij de tweede herberekening een gemiddelde lager dan 11,00, dan blijft het gemiddelde van 11,00 gehandhaafd.
Behaalt een Kader-speler in enig seizoen een reglementair bekend gemiddelde lager dan 11,00 in de spelsoort Kader 57/2 betekent dit halve degradatie. Voor hem wordt bepaald dat hij blijft spelen in de spelsoort 57/2 met een reglementair bekend gemiddelde van 11,00.
Behaalt een half gedegradeerde Kader-speler een reglementair bekend gemiddelde lager dan 11,00 in de spelsoort 57/2 dan betekent dit voor hem degradatie naar de spelsoort Kader 38/2, waarin hij ingedeeld wordt met een reglementair onbekend gemiddelde van 26,99 (* ster).

9.    Promotie- en degradatieregeling Libre

Promotie
Een Libre-speler die in enig seizoen een reglementair gemiddelde van 16,00 of meer behaalt, promoveert naar de spelsoort libre grote hoek (LGH1) of naar de spelsoort libre grote hoek (LGH2). Afhankelijk van het promotiegemiddelde betekent dit:

 1. behaalt een speler in de spelsoort libre kleine hoek een reglementair bekend gemiddelde van 16,00 tot en met 19,99, dan promoveert deze naar LGH1 en moet hij spelen met grote hoek (57,5 x 28,75 cm). De speler wordt met een reglementair onbekend gemiddelde (* ster) ingedeeld dat 80 % (procent) bedraagt van het promotiemoyenne met dien verstande dat het op te geven moyenne niet lager mag zijn dan 13,00 (* ster)
   
 2. behaalt een speler in de spelsoort libre kleine hoek een reglementair bekend gemiddelde van 20,00 of meer, dan promoveert deze direct naar LGH2 hetgeen inhoudt dat hij moet spelen met grote hoek (57,5 x 28,75 cm) en tevens wordt verplicht bij vastliggende ballen de partij met de aanvangstoot te vervolgen. Stoten via een losse band of kopstoot is derhalve verboden. De speler wordt met een reglementair onbekend gemiddelde ingedeeld dat 80 % (procent) bedraagt van het gemiddelde waarmee hij is gepromoveerd, met dien verstande dat het op te geven gemiddelde niet lager mag zijn dan 16,00 (* ster)
   
 3. behaalt een speler in de spelsoort LGH1 een reglementair bekend gemiddelde van 16,00 of meer, dan promoveert deze naar LGH2 en moet hij gaan spelen met grote hoek (57,5 x 28,75 cm) en moet hij bij vastliggende ballen de partij met de aanvangstoot vervolgen. Stoten via een losse band of kopstoot is derhalve verboden. Het te maken moyenne bedraagt tenminste 80 % (procent) van het gemiddelde waarmee hij is gepromoveerd, met dien verstande dat het op te geven gemiddelde niet lager mag zijn dan 16,00. (* ster)

Degradatie

Behaalt een Libre-speler in enig seizoen in de spelsoort LGH2 een reglementair bekend gemiddelde lager dan 16,00, dan degradeert deze naar LGH1 met een moyenne van 16,00 (* ster).
Behaalt een Libre-speler in enig seizoen in de spelsoort LGH1 een reglementair bekend gemiddelde lager dan 13,00, dan degradeert deze naar libre kleine hoek. Het te maken moyenne bedraagt 125 % van het degradatiegemiddelde, doch tenminste 16,00. (* ster).

Eerste herberekening
Bij de eerste herberekening worden gepromoveerde spelers naar LGH1 of LGH2 met een reglementair onbekend gemiddelde (* ster) conform art. 204 van het Competitie- en Wedstrijdreglement niet lager ingedeeld.

Tweede herberekening
Behaalt een gepromoveerde speler in de spelsoort LGH1 een gemiddelde lager dan 13,00, dan blijft het gemiddelde van 13,00 gehandhaafd.
Behaalt een gepromoveerde speler in de spelsoort LGH2 een gemiddelde lager dan 16,00, dan blijft het gemiddelde van 16,00 gehandhaafd.

Zowel bij de eerste als ook bij de tweede herberekening wordt een gepromoveerde speler die een gemiddelde van 20 % of meer behaald dan zijn opgegeven gemiddelde, naar boven bijgesteld. De spelsoort (LGH1 of LGH2) blijft gehandhaafd.

Correctiemaatregelen
Bij een gedwongen wijziging van spelsoort wordt een speler als reglementair onbekend aangemerkt en kan het gemiddelde zowel bij de eerste als ook bij de tweede herberekening worden aangepast, echter zullen géén correctiemaatregelen van toepassing zijn. Dit geldt zowel bij promotie als ook bij degradatie. Verder is en blijft de vereniging verantwoordelijk voor de juiste opgave van het gemiddelde van een gepromoveerde dan wel gedegradeerde speler.

 

Artikel 204     Herberekening gemiddelden en correctiemaatregelen

1.    Eerste herberekening
Voor de spelers met een reglementair onbekend gemiddelde geldt het volgende:
In de zesde week na de officiële aanvang van de competitie worden de gemiddelden van deze spelers herberekend en bij toepassing van het voorgiftsysteem het aantal te maken caramboles verhoogd, overeenkomstig de partijlengtelijsten. Herberekende lagere gemiddelden worden niet herzien.
De gemiddelden van de spelers met een reglementair onbekend gemiddelde, die tot op dat tijdstip slechts twéé wedstrijden hebben gespeeld worden niet herberekend. Zij die drie of meer wedstrijden hebben gespeeld worden wel herberekend. Bij deze herberekening wordt een marge aangehouden van  20 % naar boven, hetgeen inhoudt dat een gemiddelde dat  binnen deze marge blijft niet wordt herzien.

2.    Correctiemaatregelen

a. Indien de marge van 20% naar boven in ruime mate wordt overschreden, worden, naast de verhoging van het aantal te maken caramboles, correctiemaatregelen toegepast. Onder "in ruime mate" wordt verstaan: een hoger procentueel verschil tussen het opgegeven gemiddelde en het herberekende gemiddelde volgens onderstaand overzicht:

  Opgegeven gemiddelde Herberekende gemiddelde van
Libre 0,00 - 0,99 50 % boven het opgegeven gemiddelde
  1,00 - 1,99 40 % boven het opgegeven gemiddelde
  2,00 en hoger 30 % boven het opgegeven gemiddelde
     
Kader 0,00 - 4,49 30 % boven de 4,49 (5,84)
  4,50 en hoger 30 % boven het opgegeven gemiddelde
     
Driebanden 0,000 en hoger 30 % boven het opgegeven gemiddelde
     

 

 

 

 

 

 

 

 

De toe te passen correctiemaatregelen zijn de volgende:
Van spelers, van wie het gemiddelde in ruime mate werd overschreden overeenkomstig het hierboven vermelde overzicht, worden de gewonnen of gelijk geëindigde partijen als verloren beschouwd, waarbij de matchpunten aan de  tegenstander worden toegekend, behalve indien twee spelers met beiden een reglementair onbekend gemiddelde tegen elkaar spelen en beide hun gemiddelde in ruime mate overschrijden overeenkomstig het hierboven vermelde overzicht.

Bij driebanden worden de twee gespeelde sets beschouwd als één partij voor de bepaling van het wedstrijdgemiddelde.

b. Een speler is onmiddellijk gebonden aan een herberekend aantal caramboles zodra de competitieleider de vereniging c.q. de betrokkene hiervan in kennis heeft gesteld. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk worden medegedeeld. Alleen de spelers waarop correctiemaatregelen van toepassing zijn, worden zo spoedig mogelijk via de secretaris van zijn/haar vereniging door de competitieleider telefonisch op de hoogte gebracht.

c. Op een speler, opgegeven met een maximaal aantal te spelen caramboles, zijn correctiemaatregelen niet van toepassing.

3.    Tweede herberekening

a. In de stilliggende periode vrijwel halverwege de competitie (Kerst- en Nieuwjaarsweken) zal het hiervoor onder lid 1 en lid 2 van dit artikel bepaalde worden herhaald, waarna de spelers met het dan vastgestelde aantal caramboles de competitie dienen uit te spelen, met uitzondering van het bepaalde onder c. van dit lid.

b. Afgezien van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen bij de tweede herberekening voor alle spelers met een reglementair onbekend gemiddelde, die tenminste drie wedstrijden hebben gespeeld, de gemiddelden opnieuw worden vastgesteld. Bij deze herberekening wordt een marge aangehouden van 20 % zowel naar boven als naar beneden, hetgeen inhoudt dat een gemiddelde dat binnen deze marge blijft niet wordt herzien.

c. De gemiddelden van spelers met een reglementair onbekend gemiddelde, die bij de tweede herberekening minder dan drie wedstrijden hebben gespeeld, kunnen na de 2e herberekening alsnog worden herberekend conform artikel 204 lid 3 onder b herberekend zodra ze 3 of meer wedstrijden hebben gespeeld.

4.    Algemeen

a.  Om de competitieleider de gelegenheid te geven de herberekeningen uit te voeren en alle verenigingen in kennis te stellen van de wijzigingen, zal voor de eerste herberekeningen de competitie voor een week worden onderbroken, terwijl de tweede herberekening zoveel mogelijk zal worden uitgevoerd rond Kerstmis en Nieuwjaar.

b.  Voor aanvang van de partijen dienen spelers en teamleider, bij het invullen van het wedstrijdformulier, zich te vergewissen van het juiste aantal te maken caramboles en deze correct in te vullen. Dit geldt speciaal voor die spelers die op wijzigingsblad I of II zijn opgenomen en/of voor de spelers die een nieuw aantal te maken caramboles hebben doorgekregen.

c. In gevallen van opzettelijke foutieve opgave(n) van gemiddelde(n) beslist het Bondsbestuur inzake te nemen (straf)maatregelen.

 

Artikel 205     Competitieboekje en wijzigingsbladen

Competitieboekje

1.    Ieder jaar wordt door de competitieleider het competitieboekje samengesteld, dat op de Jaarvergadering voor de aanvang van de competitie aan de verenigingen van de MLBB wordt uitgereikt.

2.    In het competitieboekje staan tenminste vermeld:

a. de adressenlijst van de Bondsbestuursleden, de Bondsridders, de Ereleden, de Leden van de Adviesraad, de aangesloten verenigingssecretariaten en verenigingslokalen;

b. de MLBB-activiteitenkalender van het betreffende competitiejaar;

c. de partijlengtelijsten van de verschillende spelsoorten met eventuele toelichtingen;

d. de invallersregeling;

e. de indeling van de teams in klassen;

f.   de regelingen betreffende het uitstellen van wedstrijden;

g. de deelnemerslijst, waarin alle aangesloten verenigingen in alfabetische volgorde vermeld worden met inbegrip van de namen (inclusief roepnaam) van alle teamleden en alle reserves die voor deze vereniging uitkomen. Achter de namen van deze spelers staan hun moyenne en hun aantal te maken caramboles vermeld. Indien een vereniging niet-actieve leden heeft, staan ook deze in de deelnemerslijst bij de vereniging vermeld;

h. een standenlijst ter invulling door de speler zelf;

i.   een inschrijvingsformulier voor de Persoonlijke Kampioenschappen;

j.   diverse waardevolle tips voor allen die aan de competities deelnemen.

3.    In het competitieboekje kunnen ook advertenties opgenomen worden, teneinde de kostprijs van het boekje zo laag mogelijk te houden. De tarieven voor deze advertenties worden jaarlijks door het bondsbestuur vastgesteld.

4.    Teneinde alle spelers te kunnen bereiken is elke vereniging verplicht voor elk lid, aangesloten bij de MLBB één exemplaar af te nemen.

Wijzigingsbladen

5.    In de loop van elke competitie worden twee wijzigingsbladen op het competitieboekje uitgegeven, waarin o.a. opgenomen adreswijzigingen en wijzigingen betreffende moyennes en het aantal te maken caramboles, correctiemaatregelen en wijzigingen in standenlijsten, alsmede eventuele andere mededelingen.

Wijzigingsblad I wordt uitgegeven na de eerste herberekening van de spelers met een reglementair onbekend gemiddelde in de stilliggende week na de 5e speelweek.

Wijzigingsblad II wordt uitgegeven na de tweede herberekening in de stilliggende periode rond Kerstmis en Nieuwjaar.

6.    Van de wijzigingsbladen wordt een exemplaar verstuurd aan de verenigingssecretariaten en de lokaalhouders van de verenigingen. Dit laatste exemplaar dient te allen tijde in het lokaal aanwezig te zijn. Dit ter voorkoming van fouten ten aanzien van de aantallen te maken caramboles door spelers met een reglementair onbekend gemiddelde. Deze aantallen kunnen immers in de loop van de competitie wijzigen.

7.    Het verplicht dat het thuisspelend team bij een wedstrijd tenminste één exemplaar van het competitieboekje bij zich heeft.

8.    Een reservespeler, die gedurende de lopende competitie wordt opgegeven, dient, zolang zijn naam, moyenne en aantal te maken caramboles nog niet zijn opgenomen in een wijzigingsblad, bij elke wedstrijd de machtigingsbrief bij zich te hebben die hem namens het bondsbestuur is verstrekt. In deze brief staan alle gegevens betrekking hebbende op de competitie voor deze reservespeler vermeld.

 

HOOFDSTUK 3    COMPETITIE- EN WEDSTRIJDWEZEN

Artikel 301     Competitie

 1. Wedstrijdprogramma
  De competitieleider stelt het programma vast voor de competitiewedstrijden en doet hiervan mededeling aan de deelnemende verenigingen.
 2. Speelschema
  Ieder team speelt twee wedstrijden tegen de andere teams in dezelfde klasse: één thuis- en één uitwedstrijd. Mocht hiervan worden afgeweken (b.v. bij een dubbele competitie), wordt er gespeeld volgens een door het bondsbestuur vastgesteld wedstrijdschema.
 3. Partijlengte
  De partijlengte wordt door de competitieleider vastgesteld in overleg met het Bondsbestuur.

Inkorten partijlengte (20%-regeling)
Voor alle klassen geldt nog het volgende:
De spelers kunnen vóór aanvang van hun partij, in overleg met hun tegenstander, overeenkomen om het aantal te maken caramboles met 20 % in te korten (afronden op hele caramboles). Hiervan dient dan wel een aantekening op het wedstrijdformulier te worden gemaakt.

 1. Aanvangsuren
  Het aanvangsuur van competitie- en andere wedstrijden wordt vastgesteld door het Bondsbestuur.

 

Artikel 302     Uitstelwedstrijden

 1. De verenigingen hebben de mogelijkheid om vastgestelde wedstrijden uit te stellen. Hierbij wordt in eerste instantie contact opgenomen met de tegenstander om hen in kennis te stellen van het verzoek tot uitstel en tevens een nieuwe speeldatum vast te stellen. Het verzoek tot uitstel aan de tegenstander dient tenminste één week voor de wedstrijddatum plaat te vinden, uitgezonderd situatie waarbij sprake is van force majeur. Na overleg met de tegenstander wordt nieuwe speeldatum aan de competitieleider ter goedkeuring voorgelegd. De competitieleider behoudt zich te alle tijden het recht voor om niet in te stemmen met het verzoek en zelf een nieuwe speeldatum vast te stellen.
 2. Het is mogelijk om na onderling overleg een vastgestelde wedstrijd op een andere dag, doch wel in dezelfde week te doen plaatsvinden. De vereniging die zulks wenst richt hiertoe een verzoek aan de tegenpartij. Kan de tegenpartij zich niet met de gewijzigde speeldag verenigen dan moet de wedstrijd op de vastgestelde datum doorgaan, tenzij de vereniging gebruik maakt van de mogelijkheid om de wedstrijd "officieel" uit te stellen, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.
 3. Het uitstellen en/of het vooruit spelen van één of beide wedstrijden van de laatste twee competitiewedstrijden is voor kampioenskandidaten alleen mogelijk met toestemming van de competitieleider. Alleen bij zeer zwaarwegende argumenten kan één van deze wedstrijden worden uitgesteld of vooruit worden gespeeld, waarbij ten einde competitievervalsing te voorkomen, de competitieleider dan de mogelijkheid heeft om ook de wedstrijden van de mede titelkandidaten eveneens aan te passen.
 4. Uitgestelde wedstrijden uit de eerste helft van de competitie moeten vóór aanvang van de 2e helft van de competitie (na de stop met Kerstmis) zijn ingehaald. Mocht dit niet mogelijk zijn, heeft de competitieleider de mogelijkheid om, bij wijze van hoge uitzondering, een nieuwe speeldatum in de 2e helft vast te stellen.

 

Artikel 303     Niet opkomen

 1. Het thuisspelende team of het bezoekende team is verplicht één uur na het vastgestelde aanvangsuur aanwezig te blijven; mocht dan nog geen van de spelers van de tegenpartij aanwezig zijn, dan wordt het betreffende team als zijnde niet opgekomen aangemerkt.
 2. Als van een drietal slechts één speler opkomt, of van een viertal slechts twee spelers, wordt het betreffende team beschouwd als in zijn geheel niet te zijn opgekomen. Om een wedstrijd tussen twee teams te kunnen aanvangen, moeten tenminste twee spelers van elk team aanwezig zijn. Het niet opgekomen team wordt bestraft met aftrek van de helft van de maximaal te behalen wedstrijdpunten.
 3. Komt van een drietal of viertal één speler dan worden de niet gespeelde partij, indien van belang voor het kampioenschap, alsnog door de competitieleiding opnieuw vastgesteld. Het team van de niet opgekomen speler wordt een boete opgelegd en aftrek van de helft van de maximale wedstrijdpunten die de niet opgekomen speler had kunnen behalen. Indien er sprake is van overmacht is de vereniging waartoe de niet opgekomen speler behoort, is géén boete verschuldigd en vindt er ook géén puntaftrek plaats. Dit ter beoordeling van de competitieleider.
 4. Nooit mag een speler twéé partijen in een wedstrijd spelen. Dit geldt ook voor invallers. (Zie ook artikel 306 lid 4 van dit reglement.)
 5. Als een team op de vastgestelde datum in zijn geheel niet opkomt, wordt de vereniging waartoe dit team behoort een boete opgelegd behoudens het bepaalde in artikel 302 (Uitstellen wedstrijd), en het niet opgekomen team wordt bestraft met aftrek van de helft van het maximaal te behalen aantal wedstrijdpunten, tenzij er sprake is van overmacht. Dit ter beoordeling van de competitieleider.
 6. De competitieleider zal de betreffende wedstrijd opnieuw vaststellen; mocht hetzelfde team ook de tweede maal niet opkomen, kan een boete en eventueel schorsing worden opgelegd en worden de reeds gespeelde wedstrijden uit betreffende competitiehelft worden geannuleerd.
 7. De partijen worden gespeeld in omgekeerde volgorde van de opstelling van de spelers, derhalve het eerst de nummers 4 en vervolgens de nummers 3, 2 en 1. Bij drietallen beginnen de nummers 3. In onderling overleg mag van deze speelvolgorde worden afgeweken.
 8. a.  Indien een speler wegens omstandigheden op de wedstrijdavond (b.v. bij continue dienst) niet in de juiste speelvolgorde kan spelen, dient hij dit tijdig - in verband met bereikbaarheid liefst een week van te voren - aan zijn tegenstander te laten weten en met hem hierover een duidelijke afspraak te maken.

b.  In het geval dat een speler door omstandigheden later nakomt, dient hij dit eveneens aan zijn tegenstander te laten weten en hierover duidelijke afspraken te maken. De betreffende speler dient echter binnen 30 min. na beëindiging van de partij vóór zijn geplande partij aanwezig te zijn. Laat hij dit na, dan zijn alle consequenties voor hem indien zijn tegenstander dan niet tijdig aanwezig is c.q. door eventuele invallers de teamopstelling volgens sterkte van de spelers in gevaar komt. De partij die hierdoor niet gespeeld kan worden, wordt dan voor de speler die in gebreke is gebleven als verloren beschouwd.

 1. Indien tijdens de wedstrijd een van de aanwezige spelers door force majeure (b.v. plotseling opkomende ernstige ziekte) zijn partij in zijn geheel of gedeeltelijk niet kan spelen, heeft de competitieleider de mogelijkheid deze partij over te laten spelen, indien de stand in betreffende klasse daartoe aanleiding geeft. Bij een afgebroken partij dient de betreffende tellijst meegezonden te worden.
  Indien bij het afbreken van een partij géén van beide spelers de helft van het te maken aantal caramboles hebben bereikt, wordt de partij in zijn geheel overgespeeld. Mocht één of beide spelers de helft of meer van het van het te maken aantal caramboles hebben bereikt, wordt bij overspelen de partij hervat met de stand op het moment van staken. Mocht het niet mogelijk zijn een niet gespeelde resp. gestaakte partij over te spelen (b.v. door overlijden), dan bepaald het Dagelijks Bestuur hoe er gehandeld dient te worden.

 

Artikel 304     Annuleren partijen
Indien een team van verdere deelname aan de competitie uitgesloten wordt of door andere omstandigheden de competitie niet ten einde kan brengen, worden bij het opmaken van de competitiestand alle door dat team in die competitiehelft gespeelde wedstrijden geannuleerd.

 

Artikel 305     Arbitrage

 1. Een van de spelers van het thuisspelende team wordt benoemd tot arbiter. Tevens benoemen beide teams elk een puntenopnemer. Met goedkeuring van beide spelers is het toegestaan een arbiter te benoemen die géén deel uit maakt van beide teams.
 2. De puntenopnemer van de thuisspelende vereniging, dit mag ook de scheidsrechter zijn, noteert de gemaakte caramboles op het telbord; de puntenopnemer van de bezoekende vereniging  (schrijver) doet zulks op de partijlengtelijst. (Zie ook artikel 206 van het Spel- en Arbitragereglement.)
 3. De puntenopnemer (schrijver) van de bezoekende vereniging moet na elke 10 beurten de stand noemen en deze controleren met de stand van de puntenopnemer van de thuisspelende vereniging.

 

Artikel 306     Invallen

 1. a.  Indien een invaller vast opgesteld staat in een ander team, waarin dezelfde spelsoort wordt gespeeld, gelden voor die invaller dezelfde bepalingen zoals die zijn opgenomen voor een invaller die als reservespeler werd opgegeven (zie de leden 3, 4, 5 en 6 van dit artikel), met als uitzondering, dat voor een invaller die vast opgesteld staat in een ander team, waarin dezelfde spelsoort wordt gespeeld, geldt, dat deze invaller slechts éénmaal per kalendermaand en maximaal slechts 5 keer per seizoen mag invallen. Heeft een klasse 10 of 9 teams, dan geldt dat deze invaller slechts éénmaal per kalendermaand en maximaal slechts 4 keer per seizoen mag invallen.

b.   Het is voor vast opgestelde spelers verboden in een ander team van hun eigen vereniging in te vallen indien deze teams in dezelfde klasse zijn ingedeeld. Met dezelfde klasse wordt bedoeld dat beide teams b.v. in de 3e Klasse A zijn ingedeeld en niet een team in 3e Klasse A en het ander team in 3e klasse C.

 1. Indien een invaller werd opgegeven als reservespeler mag hij een onbeperkt aantal keren per week en per seizoen invallen.
 2. Een invaller mag slechts dan op de plaats van een uitgevallen speler invallen, indien zijn gemiddelde niet of nagenoeg niet hoger is dan het gemiddelde van de speler waarvoor hij invalt. Onder "nagenoeg niet hoger" wordt verstaan:
  • voor de spelsoort LIBRE:
   een invaller met een moyenne van tot en met 2,49 mag nog invallen, indien zijn aantal te maken caramboles  ten hoogste 10 meer bedraagt dan het aantal te maken caramboles van de speler waarvoor hij invalt;
   een invaller met een moyenne van 2,50 tot en met 4,99 mag invallen indien zijn aantal te maken caramboles ten hoogste 20 meer bedraagt dan het aantal te maken caramboles van de speler waarvoor hij invalt;
   een invaller met een moyenne van 5,00 tot en met 7,99 mag nog invallen, indien zijn aantal te maken caramboles ten hoogste 30 meer bedraagt dan het aantal te maken caramboles van de speler waarvoor hij invalt;
   een invaller met een moyenne van 8,00 tot en met 10,99 mag nog invallen, indien zijn aantal te maken caramboles ten hoogste 40 meer bedraagt dan het aantal te maken caramboles van de speler waarvoor hij invalt;
   een invaller met een moyenne van 11,00 of hoger mag nog invallen, indien zijn aantal te maken caramboles ten hoogste 60 meer bedraagt dan het aantal te maken caramboles van de speler waarvoor hij invalt;
   indien een team in de Hoofdklasse Libre gebruik moet maken van een invaller dient deze speler te allen tijde tenminste het aantal caramboles te maken behorende bij het minimale gemiddelde van 3,99.

Moyenne

Libre Maximaal aantal
Van Tot caramboles verschil
0,00 2,49 10
2,50 4,99 20
5,00 7,99 30
8,00 10,99 40
11,00 en hoger 60
     
 • voor de spelsoort KADER:
  een invaller mag nog invallen indien zijn aantal te maken caramboles ten hoogste 30 meer bedraagt dan het aantal te maken caramboles van de speler waarvoor hij invalt;
  indien een team in de Hoofdklasse Kader gebruik moet maken van een invaller dient deze speler te allen tijde tenminste het aantal caramboles te maken behorende bij het minimale gemiddelde van 4.49, de overige spelers (bij opschuiven)  dienen dan het aantal caramboles te maken behorende bij hun nieuwe plaats (zie artikel 203 lid 7a);
   
 • voor de spelsoort DRIEBANDEN:
  een invaller met een moyenne tot en met 0,324 mag voor elke andere speler invallen;
  een invaller met een moyenne van 0,325 tot en met 0,424 mag invallen indien zijn aantal te maken caramboles ten hoogste 4 meer bedraagt dan het aantal  te maken caramboles van de speler waarvoor hij invalt;
  een invaller met een moyenne van 0,425 of hoger mag nog invallen indien zijn aantal te maken caramboles ten hoogste 6 meer bedraagt dan het aantal te maken caramboles van de speler waarvoor hij invalt.
  Indien een team echter in de driebanden klasse A gebruik moet maken van een invaller dient deze speler te allen tijde tenminste het aantal caramboles te maken behorende bij het minimale gemiddelde van 0,325.
 1. Indien een team gebruik moet maken van één of meer invallers, dan dient voor alle spelsoorten de teamopstelling opnieuw te worden herzien, met dien verstande dat de speler met het hoogste gemiddelde op de nummer 1-plaats moet spelen en de anderen volgens afdalend gemiddelde de overige plaatsen moeten innemen. Als spelers, waarvan het aantal te maken caramboles gelijk is, worden verwisseld, is achteraf reclameren niet meer mogelijk. Let dus goed op bij het vaststellen van de volgorde van de te spelen partijen, volgens het afdalende gemiddelde.
  Voor aanvang van de wedstrijd moeten de teamleiders het wedstrijdformulier invullen in volgorde van sterkte van de spelers.
  Deze opstelling kan niet meer gewijzigd worden en geldt voor die wedstrijd, met andere woorden: als de eerste partij een aanvang heeft genomen staan alle te spelen partijen vast en mag daar niet meer van afgeweken worden, tenzij de wijziging(en) géén verschuivingen binnen het team en dus de speelvolgorde met zich mee brengt.
 2. Nooit mag een speler twéé partijen in één wedstrijd spelen.
 3. Bij overtreding van lid 3, 4 en/of 5 van dit artikel zal aan de betreffende vereniging(en) een boete per overtreding worden opgelegd. Tevens zal bij overtreding van lid 3 en/of 5 van dit artikel de aldus gespeelde partijen voor de in overtreding zijnde speler(s) als verloren worden beschouwd.

 

Artikel 307     Wedstrijdpunten en kampioenschap

 1. Voor iedere reglementair gewonnen partij of set (driebanden) worden twee wedstrijdpunten toegekend. Bij gelijkspel wordt aan beide spelers één wedstrijdpunt toegekend.
 2. Het team dat bij het einde van de competitie de meeste wedstrijdpunten heeft behaald in zijn klasse is kampioen.
 3. Eindigen twee teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten, dan zullen door deze teams beslissingswedstrijden worden gespeeld, ieder een wedstrijd op eigen biljart. Het dagelijks bestuur zal door middel van loting vaststellen op welk biljart de eerste wedstrijd wordt gespeeld.
 4. Eindigen meer dan twee teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten, dan zal in soortgelijke zin door deze teams een halve competitie worden gespeeld volgens een door de competitieleider vastgesteld wedstrijdschema.
 5. Bij gelijk eindigen van de beslissingswedstrijden beslist het scoringspercentage behaald in de beslissingswedstrijden. Het scoringspercentage wordt berekend door het totaal aantal gemaakte caramboles per team te delen door het totaal aantal te maken caramboles per team, afgerond op 3 cijfers achter de komma.
 6. Is in het voorgaand lid bedoelde scoringspercentage ook gelijk, dan beslist het scoringspercentage van de teams over de reguliere competitie.
 7. Indien van een drietal twéé of meer, en van een viertal dríé spelers of meer een reglementair onbekend gemiddelde hebben kan dit team slechts buiten mededinging aan de competitie deelnemen.
 8. Indien een bovenbedoeld team als eerste in zijn klasse eindigt, zal aan dat team, op de zomervergadering, een herinneringstrofee worden uitgereikt. Kampioen wordt het hoogst geëindigde team met een reglementair bekend gemiddelde.
 9. Mocht een speler met een "onbekend gemiddelde" in het voorafgaande seizoen in een andere "erkende" biljartbond hebben gespeeld en een schriftelijke verklaring van deze Bond, vermeldende het behaalde gemiddelde, kunnen overleggen, dan zal hij/zij in onze Bond conform de reglementen weliswaar als een speler met een onbekend gemiddelde blijven aangemerkt, doch kan het team wel voor de eventuele kampioenstitel in aanmerking komen.
  De restrictie "buiten mededinging" vervalt dan.

 

Artikel 308     Uitslagformulieren

De uitslag van een competitiewedstrijd dient nauwkeurig en volledig te worden ingevuld op het daarvoor bestemde uitslagformulier en door een lid van de beide teams voor akkoord te worden ondertekend. De thuisspelende of organiserende vereniging heeft de verplichting ervoor te zorgen dat alle gegevens van de uitslagformulieren uiterlijk op de eerstvolgende zaterdag vóór 11.00 uur via internet (uitslagverwerking MLBB) zijn verwerkt!
De thuisspelende of organiserende vereniging heeft de verplichting de uitslagformulieren, van alle thuiswedstrijden, tot aan de zomervergadering te bewaren.
De competitieleiding heeft altijd het recht de originele wedstrijdformulieren op te vragen.
Bij in gebreke blijven wordt de betreffende vereniging een boete opgelegd.


HOOFDSTUK 4     SLOTBEPALINGEN

Artikel 401     Boetes, administratieve heffingen
Waar in dit reglement sprake is van op te leggen boetes, of het verschuldigd zijn van administratiekosten, wordt voor de hoogte van het bedrag verwezen naar het Huishoudelijk Reglement, overzicht administratiekosten en geldelijke boetes.

 

Artikel 402
I
n gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bondsbestuur.

 

Artikel 403
Inwerkingtreding van dit reglement c.q. wijziging hiervan:

 1. Dit reglement treedt op 22 september 2007 in werking en kan worden aangeduid met CWR (Competitie- en Wedstrijdreglement).
 2. Wijzigingen van dit reglement treden in werking op de daarbij bekend te maken datum en nadat deze door de Bondsvergadering zijn goedgekeurd en in de officiële MLBB-mededelingen zijn gepubliceerd.
 3. Eerder uitgegeven Competitie- en Wedstrijdreglementen, alsmede de wijzigingen daarop zijn door de inwerkingtreding van dit CWR ongeldig geworden.

 

Bijlage A

Libre-tabel Hoofdklasse

Moyenne Aantal car. -/- 20% Moyenne Aantal car. -/- 20%
0,00 - 3,99 80 70 13,00 - 13,99 215 172
4,00 - 4,24 85 70 14,00 - 14,99 225 180
4,25 - 4,74 90 72 15,00 - 15,99 230 184
4,75 - 4,99 95 76 16,00 - 16,99 240 192
5,00 - 5,24 100 80 17,00 - 17,99 250 200
5,25 - 5,49 105 84 18,00 - 18,99 255 204
5,50 - 5,99 110 88 19,00 - 19,99 265 212
6,00 - 6,24 115 92 20,00 - 20,99 270 216
6,25 - 6,49 120 96 21,00 - 21,99 280 224
6,50 - 6,74 125 100 22,00 - 22,99 290 232
6,75 - 7,24 130 104 23,00 - 23,99 295 236
7,25 - 7,49 135 108 24,00 - 24,99 305 244
7,50 - 7,74 140 112 25,00 - 25,99 310 248
7,75 - 7,99 145 116 26,00 - 26,99 320 256
8,00 - 8,49 150 120 27,00 - 27,99 330 264
8,50 - 8,74 155 124 28,00 - 28,99 335 268
8,75 - 8,99 160 128 29,00 - 29,99 345 276
9,00 - 9,24 165 132 30,00 - 30,99 350 280
9,25 - 9,74 170 136 31,00 - 31,99 360 288
9,75 - 9,99 175 140 32,00 - 32,99 370 296
10,00 - 10,49 185 148 33,00 - 33,99 375 300
10,50 - 10,99 190 152 34,00 - 34,99 385 308
11,00 - 11,99 200 160 35,00 - 35,99 390 312
12,00 - 12,99 210 168 36,00 en hoger 400 320
           

 

Libre-tabel vanaf 1e klasse

Moyenne Aantal car. -/- 20% Moyenne Aantal car. -/- 20%
0,00 - 0,29 15 12 5,00 - 5,24 125 100
0,30 - 0,34 17 14 5,25 - 5,49 130 104
0,35 - 0,39 19 15 5,50 - 5,74 135 108
0,40 - 0,44 21 17 5,75 - 5,99 140 112
0,45 - 0,49 23 18 6,00 - 6,24 145 116
0,50 - 0,54 25 20 6,25 - 6,49 150 120
0,55 - 0,59 27 22 6,50 - 6,74 155 124
0,60 - 0,64 29 23 6,75 - 6,99 160 128
0,65 - 0,69 31 24 7,00 - 7,24 165 132
0,70 - 0,74 33 26 7,25 - 7,49 170 136
0,75 - 0,79 35 28 7,50 - 7,74 175 140
0,80 - 0,99 40 32 7,75 - 7,99 180 144
1,00 - 1,24 45 36 8,00 - 8,24 185 148
1,25 - 1,49 50 40 8,25 - 8,49 190 152
1,50 - 1,74 55 44 8,50 - 8,74 195 156
1,75 - 1,99 60 48 8,75 - 8,99 200 160
2,00 - 2,24 65 52 9,00 - 9,24 205 164
2,25 - 2,49 70 56 9,25 - 9,49 210 168
2,50 - 2,74 75 60 9,50 - 9,74 215 172
2,75 - 2,99 80 64 9,75 - 9,99 220 176
3,00 - 3,24 85 68 10,00 - 10,49 230 184
3,25 - 3,49 90 72 10,50 - 10,99 240 192
3,50 - 3,74 95 76 11,00 - 11,99 250 200
3,75 - 3,99 100 80 12,00 - 12,99 260 208
4,00 - 4,24 105 84 13,00 - 13,99 270 216
4,25 - 4,49 110 88 14,00 - 14,99 280 224
4,50 - 4,74 115 92 15,00 - 15,99 290 232
4,75 - 4,99 120 96 16,00 - 16,99 300 240
           

 

Kader-tabel 38/2 (zonder vrij middenvak)

Moyenne Aantal car. -/- 20% Moyenne Aantal car. -/- 20%
0,00 - 4,49 80 64 8,50 - 8,99 140 112
4,50 - 4,74 85 68 9,00 - 9,49 145 116
4,75 - 4,99 90 72 9,50 - 9,99 150 120
5,00 - 5,24 95 76 10,00 - 10,99 160 128
5,25 - 5,49 100 80 11,00 - 11,99 170 136
5,50 - 5,74 105 84 12,00 - 12,99 180 144
5,75 - 5,99 110 88 13,00 - 13,99 190 152
6,00 - 6,49 115 92 14,00 - 14,99 200 160
6,50 - 6,99 120 96 15,00 - 15,99 210 168
7,00 - 7,49 125 100 16,00 - 16,99 220 176
7,50 - 7,99 130 104 17,00 - 17,99 230 184
8,00 - 8,49 135 108      

 

Kader-tabel 57/2

Moyenne Aantal car. -/- 20% Moyenne Aantal car. -/- 20%
6,00 - 6,49 115 92 14,00 - 14,99 200 160
6,50 - 6,99 120 96 15,00 - 15,99 210 168
7,00 - 7,49 125 100 16,00 - 16,99 220 176
7,50 - 7,99 130 104 17,00 - 17,99 230 184
8,00 - 8,49 135 108 18,00 - 20,99 240 192
8,50 - 8,99 140 112 21,00 - 23,99 250 200
9,00 - 9,49 145 116 24,00 - 26,99 260 208
9,50 - 9,99 150 120 27,00 - 29,99 270 216
10,00 - 10,99 160 128 30,00 - 32,99 290 232
11,00 - 11,99 170 136 33,00 - 35,99 310 248
12,00 - 12,99 180 144 36,00 - 39,99 330 264
13,00 - 13,99 190 152 40,00 en hoger 350 280

 

Driebanden-tabel

Moyenne Aantal car. -/- 20% Moyenne Aantal car. -/- 20%
0,000 - 0,224 16 13 0,725 - 0,774 38 30
0,225 - 0,274 18 14 0,775 - 0,824 40 32
0,275 - 0,324 20 16 0,825 - 0,874 42 34
0,325 - 0,374 22 18 0,875 - 0,924 44 35
0,375 - 0,424 24 19 0,925 - 0,974 46 37
0,425 - 0,474 26 21 0,975 - 1,024 48 38
0,475 - 0,524 28 22 1,025 - 1,074 50 40
0,525 - 0,574 30 24 1,075 - 1,124 52 42
0,575 - 0,624 32 26 1,125 - 1,174 54 43
0,625 - 0,674 34 27 1,175 - 1,224 56 45
0,675 - 0,724 36 29 1,250 en hoger 58 46
           

 

Omrekentabel Libre - Bandstoten

Moyenne Libre Moyenne Bandstoten Aantal caramboles Bandstoten -/- 20 %
  2,00 - 2,24 55 44
  2,25 - 2,49 60 48
7,00 - 7,99 2,50 - 2,74 65 52
8,00 - 9,99 2,75 - 2,99 70 56
10,00 - 14,99 3,00 - 3,49 75 60
15,00 - 23,99 3,50 - 3,99 80 64
24,00 - 32,00 4,00 - 4,49 85 68
32,00 en hoger 5,00 en hoger 90 72
       

Behaalt men een bandstootmoyenne lager dan 2,00 vindt degradatie naar de spelsoort libre plaats.